Amendement (art. 39 RVO)

 

Epe 23 mei 2019.

 

Onderwerp: Woonagenda gemeente Epe 2019-2023.

 

De raad van de gemeente Epe in vergadering bijeen, behandelend agendapunt 12, woonagenda gemeente Epe 2019-2023 Mijn thuis.

 

 

Overwegende dat:

 

 • het heel moeilijk is om als starter(s) een goedkope huurwoning te vinden en de nood hoog is

 

 • er bij een woning aanbieding welke geschikt is voor 1 en of 2 persoonshuishouden, er meer dan 85 gegadigden op reageren

 

 • wij als gemeente Epe graag onze jongeren een huurwoning aan willen bieden zodat zij niet naar omliggende gemeenten behoeven te verhuizen

 

 • er op dit moment geen tot weinig woningen voor deze grote groep jongeren beschikbaar is

 

 • wij als gemeente naast eengezins woningen en bouwen voor senioren, ook onze jongeren een huurwoning voor 1 en of 2 persoonwoning aan willen bieden

 

 

 

Besluit,

 

 • Het concept besluit van de raad aan te vullen met de volgende passage:

 

met dien verstande dat met betrekking tot het thema “het groeiend aantal huishoudens”in het woningbouwprogramma voor de lokale behoefte aan huurwoningen, niet alleen wordt gericht op het marktsegment met gezinnen met kinderen en senioren, maar met name ook op de jongeren”

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 


Antwoorden college op ex art 39 RVO mbt Zonnepanelenparken Oene/gemeente Epe

Epe, 8 mei 2019.


Stentor, Epe 29 April 2019

Bungalowpark De Beekhorst in Epe werd door de gemeente gedwongen de arbeidsmigranten die op het park woonden de deur te wijzen. © Maarten Sprangh

Dorpspartij Epe: treed op tegen arbeidsmigranten die op Bospark de Schaapskooi wonen

Arbeidsmigranten die op Bospark de Schaapskooi in Wissel verblijven, veroorzaken steeds meer overlast. Dorpspartij Epe (DE) wil dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt. ,,Toeristen worden bedreigd en uitgescholden. Dit kan zo niet langer’’, zegt fractievoorzitter Rien van der Vlies. 

In de gemeente Epe is het verboden om  arbeidsmigranten permanent te huisvesten in recreatiewoningen. Bungalowpark De Beekhorst kan daarover meepraten. Vorig jaar bereikte het conflict tussen de gemeente en eigenaar Bert van Zuuk het kookpunt. Uiterlijk 1 april moesten alle arbeidsmigranten het vakantiepark aan de Bijsterbosweg hebben verlaten. Van Zuuk deed wat van hem werd geëist. Hij sommeerde zijn gasten te vertrekken. Zijn bungalowpark ligt er nu leeg en verlaten bij. 

Daarom bevreemdt het Dorpspartij Epe dat er niet wordt ingrepen op Bospark de Schaapskooi, dat eigendom is van recreatiegigant Roompot. Van der Vlies: ,,In het geval van De Beekhorst ging de gemeente met de zweep erover. Het park moest stante pede worden ontruimd en de eigenaar kreeg een dwangsom aan z’n broek. Intussen mag de Schaapskooi gewoon z’n gang gaan. En het lijkt mij sterk dat het college niet op de hoogte is van het feit dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest op het vakantiepark, want wij hebben hier vorig jaar ook al eens vragen over gesteld.’’ 

Brief

Dorpspartij Epe baseert zich op een brief die zij heeft ontvangen van een bewoner van de Centrumweg in Wissel. ,,Deze persoon verhuurt zelf ook een aantal vakantiehuisjes’’, zegt Van der Vlies. ,,Haar gasten zijn recentelijk uitgescholden en bedreigd door arbeidsmigranten die op het nabijgelegen Bospark de Schaapskooi wonen. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar. Het is bovendien niet goed voor het toeristische imago van de gemeente Epe. Als dit vaker gebeurt, dan blijven vakantiegangers op een gegeven moment weg.’’ 

Van der Vlies benadrukt dat de arbeidsmigranten helemaal niet in een huisje op Bospark de Schaapskooi behoren te zitten. Permanente bewoning van recreatiewoningen is immers niet toegestaan in de gemeente Epe. ,,Dat roept de vraag op: waarom wordt er niet gehandhaafd op de Schaapskooi?’’ 

‘Geen commentaar’

De directie van Roompot, de eigenaar van Bospark de Schaapskooi, wil niet inhoudelijk reageren op vragen van deze krant. ,,Geen commentaar’’, zo luidt de korte respons. De parkmanager in Epe verwijst direct door naar het hoofdkantoor. 

Ook de gemeente wil op dit moment nog niet reageren. Een woordvoerder laten weten dat beantwoording van de raadsvragen van Dorpspartij Epe voorrang krijgt. 

Eind maart liet het Eper college in deze krant optekenen dat er streng wordt opgetreden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken. Er werd aangegeven dat permanente bewoning van recreatiewoningen illegaal is in de gemeente Epe en dat daar ten alle tijden actie tegen wordt ondernomen. 


 

Vragen van de fractie van de Dorpspartij aan het college van B&W Epe artikel 39 RVO.

 

 

Aangaande meldingen van toenemende overlast en bedreigingen van buitenlandse werknemers op en rond het vakantiepark Roompot te Epe.

 

d.d.          25-04-2019.

 

 

Na een schrijven van een van onze inwoners aangaande de toenemende overlast en bedreigingen door buitenlandse werknemers hebben wij de volgende vragen t.w:

 

 

 1. Is het college op de hoogte van deze toenemende overlast en bedreigingen aan het adres van vakantiegangers en toeristen door buitenlandse werknemers, welke permanent verblijven op het vakantiepark Roompot te Epe ?

 

 1. Zo ja, wat gaat het college hier aan doen ?

 

 1. Wij hebben hier vorig jaar ook al vragen over gesteld, wat heeft u in de tussentijd gedaan om deze overlast te stoppen ?

 

 1. Deze buitenlandse werknemers verblijven permanent op vakantiepark de Roompot, wanneer gaat u dit permanent bewonen van de vakantiehuisjes handhaven, en de overlast en bedreigingen aan pakken zodat deze stopt ?

 

 

 

Dit zijn onze vragen waar wij als fractie van de Dorpspartij graag een antwoord op willen hebben.

 

Fractie Dorpspartij

Epe

 

 

 Vragen van de fractie Dorpspartij ex artikel 39 RVO.

 

Epe, 11 april 2019.

 

Als Dorpspartij moeten wij lezen in de media dat er plannen zijn om in Oene op landbouwgrond  een zonnepanelenpark van 12 hectare aan te willen leggen. Wij lezen eveneens dat er door de firma Leisurelands uit Arnhem ook plannen zijn om in Emst op het Kievitsveld een dergelijk zonnepanelenpark op landbouwgrond aan te willen leggen.

 

Daarom hebben wij de volgende vragen t.w.:

 

 1. Waarom worden wij als raadsleden van de gemeente Epe via de media geïnformeerd over zulke grote ingrijpende onderwerpen, waarom niet via bv een raads-informatiebijeenkomst ?

 

 1. Hoe verhouden deze plannen zich met het “Bestemmingsplan buitengebied gemeente Epe” ?

 

 1. In het Bestemmingsplan buitengebied Epe wordt er gesproken over weidevogelgebieden in Oene en Emst (natte graslanden, foerageergebied) is er onderzoek gedaan wat de gevolgen zijn door het plaatsen van deze voorgestelde zonnepanelenparken op deze gebieden, en wat de gevolgen voor de daar aanwezige weidevogels zijn ?

            Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Is er onderzocht wat de gevolgen voor de gehele flora en fauna zijn, na het plaatsen van deze zonnepanelen op deze landbouwgronden in Oene en Emst ?

            Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Zijn deze voorgestelde plannen van het plaatsen van deze zonnepanelenparken in Oene en Emst niet in strijd met het uitvoeringsprogramma van het landschapsontwikkelingsplan

      Epe ?. Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Zijn de voorgestelde plannen voor het plaatsen van deze zonnepanelenparken niet in strijd met Natura 2000 Veluwe ? Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Wordt het plaatsen van zo een grootschalig zonnepanelenpark gezien als een bouwwerk waarvoor ook een omgevingsvergunning en een bouwvergunning voor nodig is ?

            Zo nee, waarom niet ? Zo ja, welke procedure wordt hierin dan gevolgd ?

 

 1. Zijn er nog meer locaties in de gemeente Epe in beeld, waar men op landbouwgrond zulke enorme zonnepanelenparken aan wil gaan leggen ?

Zo ja, welke locaties zijn dat ?

 

 

 

Dit zijn onze vragen waarop wij graag uw antwoord willen ontvangen.

 

Fractie Dorpspartij Epe.

 

 


Vandaag hebben wij de zienswijze omtrent het luchthavenbesluit Lelystad Airport ingezonden.Als enige partij kiezen wij ervoor om Lelystad Airport geheel niet te willen openen om de navolgende 10 redenen.

 

Epe, 14 februari 2019

 

Onderwerp: Zienswijze gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport.

 

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

 

Hierbij ontvangt u van ons als politieke partij Dorpspartij te Epe onze reactie op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit vinden wij onacceptabel.

Onze bezwaren tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage zijn de volgende t.w:

 

 

1. Als Dorpspartij Epe willen wij pleiten voor het gesloten houden c.q. niet openen van vliegveld Lelystad Airport voor alle vakantie en of vrachtvluchten, wij noemen u enkele van onze overwegingen,

 

2. Het laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt er over zo een lange afstand laag gevlogen. Dit is niet voor niets, het is gewoon onverantwoord.

 

3. Laagvliegen gaat ten koste van onze mooie en waardevolle natuur, de stilte gebieden en natuurlijk onze Natura 2000 gebieden (gehele Veluwe is N2000 gebied).

 

4. Laagvliegen tast in ernstige mate ons woon en leefklimaat hier op de Veluwe aan.

 

5. Laagvliegen zorgt voor een grote toename van het geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen.

 

6. Laagvliegen tast onze toeristische sector aan, de toeristische economie van vele gebieden in het Oosten waar onder de Veluwe is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van deze voor ons zo belangrijke kernwaarden. In het MER rapport is deze economische gevolgschade helaas niet in beeld gebracht.

 

7. Het nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 zijn onvoldoende aangetoond.

 

8. De milieubelasting, veiligheid en gezondheidsrisico's die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht.

 

9. Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief bij aan de klimaatverandering, dit terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.

 

10. Wij zijn het er niet mee eens dat er wordt geëxperimenteerd met laagvliegroutes. Het verschuiven van de vliegroutes is nooit een verbetering omdat de overlast van (piek) geluid verplaatst wordt naar andere woonkernen zoals hier bij ons op de Noord Veluwe naar Elburg, Oldebroek, t'Harde, Epe, Heerde of Oene. Het experimenteren en verplaatsen van de vliegroutes na de formele inspraakprocedures kan echt niet.

 

 

Fractie Dorpspartij

Epe


Schriftelijke vragen art 39 omtrent sluiting Zuukerschool gesteld door de Dorpspartij

Dinsdag 12 februari 2019,


Gemeente Epe en stichting Proo willen de Zuukerschool sluiten per 1 augustus 2019, de Dorpspartij heeft vragen over dit besluit.

Woensdag 22 januari 2019,

 

Vragen van de fractie Dorpspartij ex artikel 39 RVO.

 

Als Dorpspartij zijn wij geschrokken van de mededeling door stichting PROO dat zij het besluit hebben genomen om de Zuukerschool in het buurtschap Zuuk per 1 augustus 2019 te sluiten. Er wordt aangegeven dat men niet verwacht dat het aantal leerlingen de komende 2 jaren weer zal stijgen boven de 50 leerlingen. Ook maakt de stichting PROO zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Tevens zou de financiële positie van de Zuukerschool te wensen over laten, het aantal leerlingen levert te weinig op voor de te betalen personele kosten, materiële kosten en de kosten van het onderhoud van de Zuukerschool.

 

De gemeente Epe heeft bij haar beleid voor “samen werken aan leefbaarheid”gekozen voor de combinatie van Oene met Zuuk. De Zuukerschool is niet alleen een school maar heeft tevens een grote rol voor de leefbaarheid in het buurtschap Zuuk, dat dreigt nu ook te verdwijnen met het sluiten van de Zuukerschool.

 

In het beleid van de stichting PROO wordt aangegeven dat er uitzonderingen zijn om een school NIET te sluiten. Een van de uitzonderingen is, dat de gemeente mee gaat betalen aan de kosten om de school open te houden en hiermee de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

 

 

Wij hebben de volgende vragen t.w.:

 

 

1.      Hoeveel geld is er nodig om inderdaad de Zuukerschool open te houden en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen ?

 

2.      In het kader van samen werken aan leefbaarheid, wat gaat er geburen met het gebouw van de Zuukerschool na een eventuele sluiting ?

 

3.      Is het mogelijk om de Zuukerschool langer open te houden met een minder aantal leerlingen dan het beleid van de stichting PROO voorstaat ?

 

4.      Wanneer de deelraad niet zal instemmen met het sluiten van de Zuukerschool, en het besluit voor wil leggen aan de geschillencommissie en deze beslist alsnog om inderdaad de school niet te sluiten, wat zijn dan de gevolgen van deze uitspraak ?

 

 

Dit zijn de vragen van de Dorpspartij waar wij graag op korte termijn een antwoord op willen.

 

 

Met vriendelijke groet.

 

 


Klanten zijn verbijsterd: einde nabij voor kiosk in Epe

zondag 18 november 2018, 18:20

Foto: Omroep GelderlandFoto: Omroep Gelderland

EPE - Klanten van de kiosk aan de hertenkamp in Epe kunnen er met hun hoofd niet bij. Na bijna 60 jaar dreigt de kiosk te verdwijnen. De gemeente wil besparen op het onderhoud van het terrein. Uitbater John van Barneveld mag alleen blijven als hij jaarlijks met 10.000 euro over de brug komt. Van Barneveld is ten einde raad.

Naar eigen zeggen hebben rechtszaken hem al een ton gekost, maar geholpen heeft het niet. Misschien laat de gemeente maandag al zijn boeltje slopen. 'Maandag of mogelijk vlak daarna. Met een bulldozer of ander groot materieel gaat alles tegen de vlakte.'

'Het is een soort kindje', zegt Van Barneveld. 'Een geborgen gevoel heb je hier. Je voelt je prettig tussen de natuur en de dieren.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2375927/Klanten-zijn-verbijsterd-einde-nabij-voor-kiosk-in-Epe

'Belachelijk, ontzettend jammer'

Klanten die zondag wat bij hem komen kopen, zijn verbijsterd. 'Als klein kind kwam ik hier met mijn ouders al om ijs te halen', zegt een man. 'Dat dit nu weg moet en dat er niks voor terugkomt... Belachelijk!'

'De mensen kwamen hier al als kind, weet ook een andere man. 'En later komen ze hier weer met de kleinkinderen. Het is gewoon ontzettend jammer.' 

Door met de strijd

Van Barneveld geeft de moed nog niet op. Maandagochtend doet hij nog een laatste poging om met het gemeentebestuur in gesprek te komen.

'Ik ga wel door met de strijd', zegt hij. 'Ik kan me niet voorstellen dat de hele politiek hier in Epe achter dit besluit staat. Ik heb een vermoeden dat er een machtsspelletje gespeeld wordt en dat klopt niet. Daar moet tegen geageerd worden.' 

 

 


Gemeente wil kiosk van John platgooien om te bezuinigen: ‘Dit is ondernemertje pesten’

https://wnl.tv/2018/11/15/gemeente-epe-frietkraam-john/

Ondernemer John van Barneveld ligt er ’s nachts wakker van: zijn karakteristieke kiosk bij het hertenpark in Epe lijkt ten dode opgeschreven. De gemeente wil dat de frietkraam verdwijnt, maar John probeert dat samen met zijn trouwe klanten koste wat het kost te voorkomen.

Voor John voelt dit als “ondernemertje pesten,” zo vertelt hij aan WNL. “Een bezuiniging op mijn schouders leggen, waardoor ik weg moet. Dat is onbegrijpelijk.”

Om kosten te besparen wil de gemeente het beheer en onderhoud van het gebied uitbesteden aan een andere partij. Als John wil blijven op zijn huidige stek, moet hij jaarlijks 10.000 euro betalen. Een absurd hoog bedrag voor een kleine ondernemer zoals hij.

‘Van de gekke’

Rien van der Vlies van de Dorpspartij Epe vindt het “van de gekke” dat de ondernemer op deze manier “de nek om wordt gedraaid.” Hij verbaast zich over de bezuinigingsplannen. “Een kleine ondernemer die hier wat bijverdiend moet weg, en dan zijn er grootste plannen voor een ander verdienmodel. Dat kan gewoon niet in dit gebied.”

De gemeente dreigt de kiosk nu met een bulldozer weg te halen. John heeft er slapeloze nachten van: “Je wordt gewoon verdrietig. Af en toe barst ik in tranen uit.”

 

Door: Tom Janssen 


Motie 1e termijn m.b.t de begroting 5 november 2018 ingediend samen met de VVD.

 

Motie (art. 34 Reglement van orde)

 

Onderwerp: inwonersparticipatie

 

De raad van de gemeente Epe in vergadering bijeen op 8 november 2018.

 

Overwegende dat:

 

 • onze inwoners betrokken willen worden/zijn bij besluiten die betrekking hebben op hun directe woon en of leefomgeving.
 • De praktijk laat zien dat bij bijvoorbeeld de voorgestelde bomenkap Heerderweg en de pilot afvalinzameling Oene/Vaassen onze inwoners totaal niet werden betrokken bij deze besluitvorming.
 • Dat door onze inwoners op afstand te zetten, zij zich niet meer gehoord voelen.
 • Dit college graag ziet dat we een participatie gemeente zijn waar iedereen mee doet.

Spreekt uit:

 

 • om te komen tot meer inwonersparticipatie waar echt iedereen mee doet, dit te bereiken om alle inwoners vroegtijdig te betrekken bij besluitvorming over plannen die betrekking hebben op de directe woon en of leefomgeving van onze inwoners.

Roept het college op:

 

 • om deze handelswijze als standaard werkwijze op te nemen bij alle te nemen besluiten die een impact hebben op de directe woon en of leefomgeving van onze inwoners.

En gaan over tot de orde van de dag.

 

Fractie Dorpspartij.


Reactie van het college op de motie.

Het college van Epe, kan zich totaal niet vinden in de ingebrachte motie van de Dorpspartij en VVD en ontraadde de motie zelfs, zie video opname d.d 5 november op de website van de gemeente Epe.


Betoog op begroting


 

Voorzitter,
als Dorpspartij zijn wij nieuw in deze raad en nu alweer ruim 7 maanden onderweg.

Wat ons direct opvalt is de grote eensgezindheid onder de politieke partijen en de zeer kleine oppositie, waar wij overigens zelf deel van uitmaken. Voorzitter, het dualisme heeft in de raad van Epe niet het gewenste effect gebracht. 

 

Als Dorpspartij vinden wij het een slechtste keuze dat dit college ervoor heeft gekozen om bij deze programmabegroting waar er een bedrag van € 800.000,- als overschot is te verdelen er dan toch gekozen wordt om de woonlasten van al onze inwoners met ruim 2% te doen laten stijgen. Daar komen de landelijke verhogingen als huurstijging, duurdere boodschappen, accijnsverhogingen en ziektekostenstijging ook nog bij. Voorzitter en laat het college niet aankomen met die afgezaagde dooddoener “maar de woonlasten blijven onder het landelijk gemiddelde” u zegt dus dat wanneer we als gemeente onder het landelijk gemiddelde blijven de woonlasten voor onze inwoners altijd mogen stijgen ? U had er voor moeten kiezen om de woonlasten voor onze inwoners juist te laten dalen!

 

Voorzitter, we zitten bijna tegen sinterklaas aan, en hebben gezien dat er een partij het voor elkaar heeft gekregen om voor sinterklaas te spelen en zo maar even € 832.000,- gaat lopen uitdelen aan kinderen tot 18 jaar! Voorzitter het is altijd makkelijk om met andermans geld te gaan lopen strooien alsof het pepernoten zijn, maar zolang er nog steeds meer dan 200 kinderen in onze gemeente Epe in armoede en bijstand moeten opgroeien, hadden wij toch echt andere keuze gemaakt ! Wij vinden het als Dorpspartij dan ook onvoorstelbaar dat de andere coalitie partijen hiermee hebben ingestemd!

 

Voorzitter, als Dorpspartij hebben wij ons laten informeren door de klankbordgroep van de Oude Wisselseweg, waarbij men aangaf dat zij graag zouden zien dat er volgend jaar, zoals zij aanvankelijk ook te horen hadden gekregen in 2019 de bomen opnieuw ingeplant gaan worden en de weg weer wordt hersteld, als Dorpspartij hebben wij dan ook vroegtijdig aangegeven dat wij met een amendement hiervoor willen komen om dit mogelijk te maken. Voorzitter er blijken nu 2 amendementen de ronde te doen, en aangezien er een ruime meerderheid is te verwachten voor een amendement willen wij ons nog beraden welke het gaat worden.

 

Voorzitter, ik wil ook nog even de gang van zaken ronde de kiosk bij het Hertenkamp aanhalen, als Dorpspartij hebben wij met stijgende verbazing deze gang van zaken gevolgd en moeten zeggen dat u als college eigenlijk een motie van treurnis aan uw broek moet krijgen. Hoe heeft u het zo ver laten komen!! om deze kleine ondernemer de nek om te draaien en een inmiddels historisch gebouwtje met een bulldozer wilt laten verwijderen. Wij zijn echt verbijsterd! Hieruit spreekt duidelijk dat u niet aan de inwoners van de gemeente Epe denkt, maar alleen aan uw eigen gelijk ! Wij vinden dat bijzonder spijtig. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

 

Voorzitter ik wil afronden, als Dorpspartij willen wij graag dat alle inwoners van de gemeente mee doen, zeg maar een echte inwoners participatie, iedereen doet mee ! Maar helaas zien wij dat niet iedereen mee doet, sterker nog er wordt helemaal niet gevraagd aan onze inwoners mee te doen, in plaats daarvan worden er plannen ten uitvoer gebracht die zonder onze inwoners daarbij te betrekken denk maar aan het afgeven van een kapvergunning voor 600 beeldbepalende bomen, of een afvalinzamelingsproef in Oene en Vaassen. Voorzitter onze inwoners laten zich niet meer de les voorlezen en willen mee beslissen. Daarom dienen wij dan ook een motie in om deze echte inwonersparticipatie mogelijk te maken.

 

Voorzitter als Dorpspartij willen wij u en de ambtenaren danken voor de uitvoerige uitleg van al onze vragen met betrekking tot deze programmabegroting.

 


Reactie op begroting 2019

We houden met z’n allen steeds minder over.

 

De Dorpspartij heeft de begroting 2019 – 2022 doorgenomen en wat ons direct opvalt, is dat ook de gemeente Epe helaas gewoon mee doet met de landelijke lastenverhogingen. Zo stijgt in deze begroting o.a. de rioolheffing met 2,5 % en de OZB stijgt ook weer, maar nu met de inflatiecorrectie, in totaal zullen de woonlasten voor onze inwoners stijgen met 2 %. We houden steeds minder over in onze portemonnee.

Wij missen in deze begroting de daadwerkelijke plannen om de eenzaamheid onder onze oudere inwoners aan te pakken, of de concrete plannen om echt te gaan bouwen voor 1 en of 2 persoonshuishoudens. Ook nu weer gaan we “onderzoeken” hoe onze inwoners betrokken moeten worden bij het beleid van de gemeente, ook hier geen concrete plannen om onze inwoners vroegtijdig bij de plannen te betrekken. Onze burgers zijn mondiger geworden en laten zich niet meer zo maar alles voorschrijven, als Dorpspartij zouden wij dan ook graag zien dat zij in een zeer vroeg stadium van plannen maken betrokken worden. Het is tevens erg jammer te constateren dat ook het onderhoudsniveau van het openbaar groen gewoon op een laag pitje blijft en dat na de kaalslag op de oude Wisselseweg in Epe de aanplant van de nieuwe bomen gewoon met een jaar wordt uitgesteld. Wij maken ons als Dorpspartij grote zorgen over de vele gemeenschappelijke regelingen zoals het PlusOv en Cleantech, hierbij worden wij als raad op een afstand gezet en hebben totaal geen invloed op de besluitvorming. Tevens zien wij dat onze gemeente hierbij een enorm financieel risico loopt en wij totaal niet weten wat ons te wachten staat bij de voorgestelde lokale energie transitie. Als Dorpspartij overwegen wij om op al deze punten een motie en of amendement in te dienen. Naast deze tekortkomingen zijn er ook positieve ontwikkelingen, de begroting is goed op orde, en onze financiële reserves zijn goed te noemen. De Dorpspartij kan zich vinden in de meeste plannen die genoemd worden, zoals uitbreiding van onze industrieterreinen zodat onze inwoners ook in onze gemeente kunnen blijven werken. Maar ook de investeringen voor groot onderhoud van onze sportaccommodaties en, veiligheid en aanpak van ondermijning draagt onze goedkeuring.

De begroting ziet er stevig uit met vele ambities die niet allemaal onze goedkeuring wegdragen, maar als Dorpspartij zullen wij zeker onze inbreng in deze bestuursperiode doen laten gelden.

 


Bezoek op Landgoed Tongeren in Epe

 Mw. Charlotte Rauwenhoff gaf uitleg en een korte rondleiding. De Dorpspartij was hierbij aanwezig.


Betoog Dorpspartij op het coalitieakkoord

Betoog Dorpspartij op coalitieakkoord 2018-2022.

 

Voorzitter, ik wil beginnen om te zeggen dat er best een goed coalitieakkoord tot stand is gekomen en dat er zeker een mooie ambitie voor dit college ten grondslag ligt. Sociaal, duurzaam en verbindend spreek ons als Dorpspartij dan ook aan.

 

Voorzitter ik wil graag ingaan op de 4 thema's die er zijn zoals VITALE DORPEN EN BUURTSCHAPPEN, DUURZAME LEEFOMGEVING. DUURZAME ECONOMIE EN VERBINDENDE OVERHEID.

 

VITALE DORPEN EN BUURTSCHAPPEN

adequate maatschappelijke voorzieningen,

het is inderdaad belangrijk dat er gestreefd wordt naar het openhouden van een openbare basisschool in onze dorpen dat bevordert, naast dat er iets te kiezen valt, ook de leefbaarheid in onze dorpen, de Dorpspartij juicht dit dan ook toe.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij,

voor mensen die zorgvragen hebben van jong tot oud dient inderdaad een goed bereikbare hulp en dienstverlening aanwezig te zijn. Betrokkenheid van familie, buurt, vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar en zij verdienen waar dan ook alle ondersteuning. Als Dorpspartij hadden wij graag gezien dat bij deze prestatieafspraken ook de aanpak van vereenzaming van onze oudere inwoners een prominente rol gaat krijgen, dat mis ik nu eigenlijk.

 

DUURZAME LEEFOMGEVING.

Wij zijn blij om te lezen dat een speerpunt van beleid ook de nieuwbouw van huurwoningen voor  1 en 2 persoonshuishoudens opgepakt gaat worden, wij moeten niet te bang zijn om meer woningen aan te vragen voor nieuwbouw.

Wat betreft het openbare gebied binnen onze gemeente zou u meer moeten inzetten om het openbaargroen niveau op een hoger plan te tillen. Als Dorpspartij krijgen wij veel klachten over de slechte staat van ons openbare groen.

 

DUURZAME ECONOMIE

Wij vinden het fijn te lezen dat er veel aandacht is voor ruimte voor bedrijvigheid, waar wij nog wel een vraag over hebben is het volgende, wat bedoelt u precies met nr. 2.4 van de prestatieafspraak – toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing?

 

VERBINDEN OVERHEID

U geeft aan dat het betrekken van inwoners, organisaties en bedrijven bij beleidsontwikkeling en de uitvoering een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkwijze wordt. U geeft helaas niet aan op welke wijze u hier nu invulling aan gaat geven. De burgers zijn mondiger geworden en willen op een snelle manier geïnformeerd en betrokken worden bij besluitvorming door de gemeente, waarom pakt u niet het lokale referendum op om onze inwoners op een snelle wijze vooraf aan de besluitvorming door deze raad hun visie te laten geven op het voorstel, wij vinden dat als Dorpspartij een gemiste kans. Dit was de kans om echt verbindend te zijn.

 

Voorzitter wij wensen dit college dan ook alvast veel succes, wij zullen als Dorpspartij de voorstellen die gaan komen, beoordelen en al of niet mee -of tegen stemmen of een motie of amendement indienen. Voorzitter ik wil eindigen met een uitspraak van Nelson Mandela, Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fout ziet, bied dan je hulp aan........dat zullen wij zeker doen.

 

Dank u wel..


We gaan beginnen!


De beëdiging

29 maart 2018 - Geweldig!! Na hard werken voor de oprichting van de Dorpspartij, campagne voeren, dan gisteravond de beëdiging.  


Yes de Dorpspartij heeft als nieuwkomer in de gemeente Epe een zetel!

22 maart 2018 - Wij willen iedereen die ons heeft gesteund hartelijk danken! Wij gaan ons best doen de komende 4 jaar, we hebben er zin in. Blijf ons volgen hier op de site.


21 maart is het zover, gemeente Epe gaat stemmen! Nieuwe gemeenteraadsleden voor 4 jaar.
WNL op zaterdag nieuws talkshow op zaterdag van 15.00 tot 17.00 over het nieuws van de dag.

18 maart 2018 - Nieuws van de dag jazeker!!  Fractievoorzitter Rien van de Vlies is  zaterdagmiddag live te horen op NPO Radio1 rond 16.00 in een gesprek over lokale politieke partijen met o.a Mat Herben.Ook via de pc goed te volgen, zie link.


Verontruste ouders Zuukerschool op de ouderavond

15 maart 2018 - De dorpspartij was aanwezig in de Zuukerschool, waar verontruste ouders hun zorg uitspraken over de dreiging van sluiting.


Campagne gesprekken met Epenaren op de markt, nog een week te gaan!

15 maart 2018 - Het zonnetje werkte mee, gemoedelijke sfeer dan komen de goede gesprekken vanzelf.


Dorpspartij in 60 seconden

12 februari 2018 - Lokale Radio 794 voor Heerde en Epe heeft interviews afgenomen in het gemeentehuis met alle partijen in Epe en tevens 60 seconden spotjes gemaakt. Het interview van de Dorpspartij wordt op 14 maart uitgezonden.


Zeer positieve campagnedag in Epe en Vaassen

10 maart 2018 - Zaterdag was het een positieve en spontane campagnedag op de zaterdag markten in Epe en in Vaassen. Mooie gesprekken mogen voeren over de zorgen, teleurstellingen en soms boosheid van de burger. Maar ook vragen over inspraak, zorg en jongeren. Onderwerpen waar de Dorpspartij zich met meer dan 100 % voor wil inzetten.


Overleg met nieuwe lokale partijen Nunspeet en Harderwijk

9 maart 2018 - Op uitnodiging heeft de Dorpspartij vanmorgen overleg gehad met de nieuwe lokale partijen uit Harderwijk,  Wij Harderwijk - Hierden en De Partij uit Nunspeet. Een prettige en nuttige kennismaking. Binnenkort volgt een gezamenlijk persbericht in de stentor. Wordt vervolgt.


Stembus omroep Gelderland in Epe

7 maart 2018 - Natuurlijk was afgelopen woensdag de dorpspartij aanwezig bij het interview in de stembus van omroep Gelderland, waar o.a duurzaamheid aan de orde kwam. 


WMO debat in gemeente Epe

6 maart 2018 - Voorlopig het  laatste debat voor de gemeenteraadsverkiezing waar Rien van der Vlies als fractievoorzitter van de Dorpspartij deel aan nam, het WMO debat gehouden in de RSG. Erg  jammer dat de opkomst van de Eper burgers zo laag is terwijl vroeg of laat iedereen hiermee te maken krijgt, is het niet als mantelzorger dan wel als zorgvrager.


Joyce Spijker onze jongste kandidaat raadslid geeft haar mening bij omroep Gelderland

6 maart 2018 - "Mijn speerpunt is jongeren meer betrekken bij de gemeentelijke politiek. Dit wil ik bereiken door via de dorpspartij jongeren daadwerkelijk een stem te geven bij politieke besluiten die hen aangaan." Dus Jongeren STEM op Joyce!


Debatavond op de R.S.G en de primeur voor Epe, de lancering van het kieskompas!

14 februari 2018 -  De eerste gemeente die online gaat, prachtig toch?.  Eerder die middag hebben jongeren van het VWO het levend kieskompas gespeeld samen met een zeer enthousiaste Andre Krouwel. 's Avonds was Dhr. Krouwel evenzo een fantastisch gespreksleider. Wij hebben zojuist het kieskompas ingevuld, doe jij het ook?


Je kunt er niet meer omheen. Stem voor verandering!

7 februari 2018 - Rien van der Vlies en Rob Hesseling hebben hard gewerkt in de kou. De borden voor de campagne staan in de dorpen. 


Kandidatenlijst Dorpspartij aangeleverd!

5 februari 2018 - Vandaag officieel de kandidatenlijst van de Dorpspartij aangeleverd bij de gemeente Epe!


Lokale Dorpspartij start campagne verkiezing 21 maart

30 januari 2018 - Leuk artikel over de lokale Dorpspartij in de Schaapskooi (pagina 12-13).


Persbericht

25 januari 2018 - Dorpspartij Epe wil het roer omgooienKerstgroet

December 2017 - Onze kerstgroet in de Stentor.Oprichting Dorpspartij

11 september 2017 - Op 11 september 2017 hebben wij ons officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe politieke partij Dorpspartij van Epe is daarmee een feit!Stentor : Nieuwe politiek partij in Epe

15 mei 2017 - De Dorpspartij. Onder die naam gaat een nieuwe politieke partij onder aanvoering van Rien van der Vlies (57) en Rob Hesseling (56) meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in EpeVolg ons op Twitter

Delen kan!