Motie plaatsing Nederlandse vlag in de Raadszaal


MOTIE

 

 

Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 355578

 

Onderwerp: Plaatsing Nederlandse vlag in onze raadzaal

 

De raad van de gemeente Epe, in vergadering bijeen  d.d. 8 en 11 november 2021

 

gehoord de beraadslagingen,

 

overwegende dat

 1. Alle Nederlanders door de Nederlandse vlag verbonden zijn met elkaar ondanks onderlinge verschillen in meningen, religie en of levenswijze
 2. De Nederlandse vlag verwijst naar onze geschiedenis, een symbool is van eenheid, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid van de inwoners
 3. De Nederlandse vlag ook in de 2e kamer een prominente plaats inneemt.
 4. Wij een mooie vlag hebben met een lange historie.
 5. Wij als gemeenteraad onderdeel zijn van een Nederlandse gemeente en deze vlag dan ook symbool staat voor iedereen die wij vertegenwoordigen.

 

 

Verzoekt het college

 1. Om een Nederlandse vlag op een prominente plaats in onze raadszaal van de Gemeente Epe te plaatsen.
 2. Deze vlag te financieren vanuit de post kosten van het Gemeentehuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fractie(s) van:

Naam:

Handtekening

Dorpspartij

 

 

R. van der Vlies

 

 

 

Besluit gemeenteraad:

Aangenomen / verworpen

 

Nieuwe Lijn

6

CDA

4

SGP/CU

3

VVD

2

D66

2

GroenLinks

2

PvdA

1

Gemeentebelangen

1

Dorpspartij

1

Epe Liberaal

1

         

 

 


Motie referendumverordening


 

Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 355578

 

Onderwerp: Referendumverordening

 

De raad van de gemeente Epe, in vergadering bijeen d.d. 8 en 11 november 2021

 

gehoord de beraadslagingen,

 

Overwegende dat:

 

 1. Een referendum alleen mogelijk is o.b.v. een gemeentelijke referendumverordening.
 2. De Gemeente Epe een dergelijke verordening niet heeft.
 3. Een bindend referendum juridisch (nu) niet is toegestaan.
 4. Een referendum wel in andere vormen kan worden gehouden, als correctief of niet correctief, raadplegend referendum, als correctief of niet-correctief raadgevend referendum, als keuzereferendum, als pre referendum en als volksinitiatief.


Van mening dat:

 

 1. De Gemeente Epe een referendumverordening dient te hebben.
 2. Een referendum uit het oogpunt van inwonersparticipatie voor ons als volksvertegenwoordigers een waardevol aanvullend instrument is.
 3. Duidelijke spelregels aangaande referenda nodig zijn voorafgaand aan, tijdens, na en voor de verwerking van de uitslag van het referendum.
 4. Een referendumverordening duidelijke kaders dient te bieden voor wanneer een referendum van toegevoegde waarde is en wanneer niet.

 

 

Verzoekt het college

1.    Een keuzenota t.b.v. het houden van een referendum in genoemde vormen op te stellen en dit concept in januari 2022 aan de commissie ter bespreking, en aan de raad ter vaststelling voor te leggen, waarin:

a.    de te maken keuzes zijn opgenomen, onder aangeving van voor- en nadelen,

b.    aan te geven hoe het college in samenwerking met de raad, de organisatie en    uitvoering van een referendum ter hand wil nemen.

2.    Om na besluitvorming op basis van de gemaakte keuzes een referendumverordening aan de raad ter besluitvorming voor te leggen in februari 2022.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

  


 
 

 

 

 

De programmabegroting2022-2025.

 

 

De laatste begroting van dit college te hebben gelezen valt het ons op dat deze een solide basis vormt voor onze mooie gemeente Epe. Er was afgesproken om “pas op de plaats” te maken omdat er onzekere tijden voor ons lagen en wellicht nog liggen. Er was geen ruimte voor nieuw beleid.

Na enkele jaren van veel Covid ellende en de bijbehorende beperkingen hopen wij nu toch echt dat we weer terug kunnen naar ons oude normaal.

Maar gelukkig zien we steeds meer versoepelingen die het leven weer wat aangenamer maken. Wij zijn blij dat er goede plannen liggen om te gaan bouwen voor onze inwoners, met name voor de 1 en 2 persoons-huishoudens, zij zitten te springen om een leuke betaalbare huurwoning, deze woningen zijn hard nodig om onze jeugd in onze gemeente te behouden. Wij denken dat de nieuwbouwlocatie 't Slath te Epe een goede locatie is voor vele typen woningen, zowel voor huur als de koop sector. We zien dat de herstructurering van het centrum Vaassen goed is gelukt en een mooi verblijfscentrum is geworden. Een aanvulling met een ontvangst locatie voor recreatie en toerisme volgt nog. Wat het sociaal domein betreft, maken wij ons zorgen om de jeugdhulp en zien bij de schuld-hulpverlening de aanvragen alleen maar toenemen. Deze mensen moeten zo snel mogelijk geholpen worden voor hun schulden nog meer zullen toe nemen, helemaal nu de energieprijzen zo de pan uitreizen. Wij vinden als Dorpspartij dat we onze inwoners veel meer moeten betrekken bij belangrijke besluitvorming, helemaal wanneer het om hun directie leefomgeving gaat, de emancipatieladder is daarom nog niet af, we missen nog een laatste trede, en dat is de mogelijkheid voor het houden van een referendum. Wij vinden het bijzonder jammer dat onze inwoners niet zijn/worden betrokken bij de gehele energie transitie (RES). Waarom is er aan hun niets gevraagd?

Wij geven nogmaals aan dat er op de Veluwe en in het bijzonder binnen onze mooie gemeente Epe geen plaats is voor zonnepanelen parken op landbouwgrond en enorme windturbines die ons mooie landschap aantasten. Dit mede gezien dat alle industriedaken op onze industrieterreinen nog steeds helemaal leeg liggen. Wij hadden andere keuzes gemaakt. Kortom, er ligt een stevige begroting die gereed is voor een nieuwe bestuursperiode.

 

www.dorpspartijepe.nl

 

Fractie Dorpspartij

Epe

 

 


Oproep

 

 

Wij zijn op zoek naar kandidaten die zich graag willen inzetten in de lokale politiek van de Gemeente Epe. Lijkt het je leuk, en ben je geïnteresseerd in de lokale politiek en wil je weten wat het raadslid zijn precies inhoudt dan willen wij graag kennis met je maken. Je kunt contact opnemen met:

 

·         Rien van der Vlies – Tel. 06- 8370 7643 – e-mail: rrvandervlies@epe.nl

·         Evelien Stoevenbeld – Tel. 06-22558718 – e-mail: ehstoevenbeld@epe.nl

 

Wij willen je dan graag uitnodigen om kennis te komen maken met onze fractie.

 

 


Antwoord art.34 RVO vragen omtrent onderzoeksrapport ruimtegebruik van de wespendief in Gelderland.


Gemeente Epe, Marktplein 1, 8161 EE Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe, telefoon: 14 0578, fax: (0578) 67 87 88,

e-mail: gemeente@epe.nl, internet: www.epe.nl, KvK 50483714, banknummer IBAN nr. NL23BNGH0285002430,

Fractie Dorpspartij Epe

Zaaknummer : 276230

Behandeld door : H. Posthuma

Telefoonnummer : 14 0578

Onderwerp : art. 34 vragen

 

Epe, 30 maart 2021

 

Geachte fractie,

 

Wij hebben uw vragen Artikel 34 Reglement van orde inzake windturbines op en rond de Veluwe in relatie tot de wespendief ontvangen. In dit schrijven beantwoorden wij de door uw fractie gestelde vragen.

 

1. Is het college op de hoogte van dit onlangs verschenen onderzoeksrapport “Ruimte gebruik van de Wespendieven in Gelderland”opgesteld door SOVON in opdracht van de Provincie Gelderland ?

 

Het college is op de hoogte van dit onderzoeksrapport

 

2. Deelt het college de uitslag van het onderzoeksrapport ?

Het college deelt de uitslag van dit rapport

 

 

3. Zo ja, hoe denkt het college nu invulling te gaan geven om de klimaatdoelen voor de Gemeente Epe te behalen, nu het juridisch onmogelijk is geworden om windturbines op de Veluwe te plaatsen en in het bijzonder op het grondgebied van de Gemeente Epe ?

 

Het rapport betreft een verkenning naar de gevolgen van de instandhoudingsdoelen voor de aangewezen doelsoorten in het Natura 2000 gebied Veluwe, specifiek de wespendief.

Het rapport concludeert dat gedurende de aanwezigheid van de wespendief op de Veluwe in bedrijf zijnde windturbines niet verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelen van deze wespendief in en tot op een afstand van 1km. vanaf Natura 2000 gebied de Veluwe.

Het rapport concludeert verder dat in de zone van 1-8km. vanaf de Veluwe windturbines in beperkte mate verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelen van de wespendief op de Veluwe.

Het is daarmee niet juridisch onmogelijk om windturbines te plaatsen op het grondgebied van de gemeente Epe, zij het in beperkte mate. Verder onderzoek moet uitwijzen waar en hoe windturbines in de gemeente kunnen worden gerealiseerd. Streven blijft gericht om, conform de concept RES, een evenwichtige verdeling van opwek door zon en wind te realiseren, waardoor onevenredige kosten in het energienetwerk zoveel als mogelijk worden voorkomen.

 

4. Is de Gemeente Epe, ondanks het onderzoeksrapport nog steeds op zoek naar een gebied c.q. Gebieden voor de plaatsing van windturbines ?

 

Voor de genoemde zone van 1-8km buiten de Veluwe zal de provincie Gelderland tezamen met de vier Veluwse RES regio’s een bovenregionaal beleidskader opstellen, waarin de mogelijkheden voor een optimale plaatsing van de mogelijke windturbines in deze zones worden vastgelegd. De gemeente Epe blijft uitgaan van zowel opwek door zon als door wind en zal participeren in dit beleidskader om plaatsing van windturbines in de gemeente mogelijk te houden. Daartoe zullen, na vaststelling, de RES 1.0 en omgevingsvisie het kader vormen.

2

5. Kunt u aangeven hoe ver u bent met de ontwikkeling tot een eventuele plaatsing van de windturbines op het grondgebied van de Gemeente Epe ?

 

Er is nog geen sprake van een aanvraag voor grootschalige opwek door wind. Zoals het antwoord op vraag 4 al aangeeft zal dat ook nog even duren. Dit jaar is de vaststelling van RES 1.0 en de Omgevingsvisie voorzien. Tevens wordt dit jaar een beleidskader zon en wind voorbereid waarin de uitgangspunten van RES en Omgevingsvisie nader worden uitgewerkt. Tenslotte is definitieve planvorming rondom wind pas mogelijk als het in het antwoord op vraag 4 genoemde bovenregionale beleidskader is vastgesteld. Daadwerkelijke initiatieven kunnen dan ook pas in behandeling worden genomen als genoemde beleidsstukken en het bovenregionaal beleidskader zijn vastgesteld.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,

de burgemeester, de secretaris,

dhr. dr. T.C.M. Horn mw. C. Kats


Column Veluws nieuws maart 2021, bouwen op 't Slath.


Er komt maar geen eind aan.

 

Om moedeloos van te worden, alweer een “lockdown” verlenging, de terrassen en restaurants nog steeds niet open, winkels dicht of alleen op afspraak, besmettingen met het Covid virus blijven maar toenemen ondanks alle zware maatregelen. Zo uitzichtloos, helemaal omdat er totaal geen perspectief wordt geboden door de minister. Hoe lang houden wij dit nog vol?

 

Wat ons als Dorpspartij dan weer wel vrolijk stemt is de ontwikkeling voor de woningbouw in Epe, de voltallige raad heeft “voor” gestemd betreffende de reservering voor een onderzoeksbudget naar woningbouw op het Slath. Wij denken dat we dit mogen beschouwen als de start van de woningbouw aldaar. In het verleden waren daar al plannen voor woningbouw, en de gemeente heeft daar toen zelfs gronden voor aangekocht om zodoende goedkope woningen te kunnen bouwen. Helaas is het gehele plan toen stopgezet door de Raad van State en zijn de plannen inde ijskast gezet. Wij hopen van harte dat er van geleerd is, en dat er nu wel een goed doordacht woningbouwplan op tafel komt met goede ontsluitingen en een plan waarbij ook alle inwoners van het Slath worden betrokken. De woningnood in de Gemeente Epe is groot, er staan veel mensen in de wacht voor een betaalbare huurwoning, helemaal onze jeugd, zij komen amper aan bod, daarom zien wij dan ook graag dat er in het plan ook voor de 1 en 2 persoonshuishoudens gebouwd gaat worden. Wij zijn benieuwd wanneer we daar kunnen gaan bouwen.

 

Fractie Dorpspartij

www.dorpspartijepe.nl

 

 


Verklaring Dorpspartij omtrent het genomen ontslag van wethouder R.Scholten.Vragen ex art. RVO omtrent onderzoeksrapport Ruimtegebruik van de Wespendief in Geldeland.


17 februari 2021

 

Naar aanleiding:

1. Van het onlangs verschenen onderzoeksrapport "Ruimte gebruik van de Wespendief in Gelderland" van         SOVON vogelonderzoek in opdracht van de provincie Gelderland.

2. Dat het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga ook concludeert dat het plaatsen van windturbines op de Veluwe, en in een straal van 1 tot 8 km rond de Veluwe als kansloos wordt bestempeld.

 

Constaterende dat:

1. De gemeente Epe in het kader van de RES, op zoek is naar een gebied c.q gebieden om op haar grondgebied windturbines te gaan plaatsen.

2. De gemeente Epe, deel uitmakend van de  Cleantechregio, de afgesproken klimaatdoelen wil behalen, waar ook windturbines deel van uit maken.

3. Windturbines erg veel slachtoffers maken onder vogels, met name onder roofvogels.

4.De Provincie Geldeland zelf nu ook aangeeft dat het juridisch onmogelijk is geworden om op de Veluwe nog windturbines te plaatsen.

 

Komen wij als fractie van de Dorpspartij tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van dit onlangs verschenen onderzoeksrapport "Ruimte gebruik van de Wespendieven in Gelderland", opgesteld door SOVON in opdracht van de Provincie Gelderland?

2. Deelt het college de uitslag van het onderzoeksrapport?

3. Zo ja, hoe denkt het college nu invulling te gaan geven, de klimaatdoelen voor de gemeente Epe te behalen, nu het juridisch onmogelijk is geworden, windturbines op de Veluwe te plaatsen, in het bijzonder op het grondgebied van de gemeente Epe?

4. Is de gemeente Epe, ondanks het onderzoeksrapport nog steeds op zoek naar een gebied, cq gebieden voor plaatsing van windturbines?

5. Kunt u aangeven, hoe ver u bent met de ontwikkeling tot een eventuele plaatsing van de windturbines op het grondgebied van de gemeente Epe?

 

In afwachting van uw antwoord, en alvast onze dank.

 

Fractie de Dorpspartij

 

 

 


Betoog Dorpspartij begroting 2021-2024


Reactie Dorpspartij op de programmabegroting Gemeente Epe 2021 – 2024.

 

Een begroting in moeilijke tijden.

 

Het zijn voor ons allemaal moeilijke tijden, de Coronacrisis hakt er enorm in, wij worden hierdoor allemaal helaas steeds meer gehinderd in onze dagelijks leven. Afstand houden, mondkapje dragen, handen wassen en zoveel mogelijk thuis blijven zijn nu onze dagelijkse bezigheden, dit allemaal om zo snel mogelijk van dit Coronavirus af te komen zodat we ons normale leven weer kunnen oppakken. In de begroting wordt aangegeven dat we de aankomende 2 jaar financieel nog kunnen dekken, maar dat na 2023 de rek er echt wel uit is en er een groot tekort gaat ontstaan, er zal daarom  al voorgesorteerd moeten worden om dit tekort op te vangen. Wij lezen de begroting voor 20221/2024 waarin we direct opmerken dat de lasten voor u als inwoner van onze gemeente wederom gaan stijgen, de OZB stijgt boven de inflatie van 2% met een extra 1,5%, de reinigingsheffing met 7,6% en de rioolheffing met 3,25%. Dat geeft een gemiddelde woonlasten stijging van €689 naar €732. Als Dorpspartij vinden wij dit erg jammer, zeker gezien de stijging van onze lasten die  andere partijen nog voor ons in petto hebben. In de begroting lezen wij dat er afspraken gemaakt zijn voor een groter aandeel  te bouwen woningen, maar helaas zien wij daar nu nog steeds te weinig van terug. Waarom gaan we niet bouwen in het Slath, de gronden zijn al van de gemeente en er zijn daar al eerder woningbouwplannen geweest.

Vooral onze jeugd wil graag in onze gemeente blijven wonen, maar dan moeten wij wel woningen aan kunnen bieden waarmee ze een mooie start kunnen maken, woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens en jonge gezinnen spreken dan ook enorm aan. Zo zijn er binnen onze gemeente vele inbouwlocaties waar er betaalbare appartementen of kleinschalige woningbouw ingepast kunnen worden, als Dorpspartij zetten wij ons daar dan ook voor in.

Ook de Regionale Energie Strategie wordt genoemd, hoe kunnen wij ons mooie Veluwse landschap zo aantasten met windmolens en zonnepanelenvelden, dit terwijl er nog ruim voldoende capaciteit is om alle industriedaken vol te leggen met zonnepanelen. Als Dorpspartij vinden wij het erg jammer dat u als inwoner buitenspel staat bij deze ingrijpende ontwikkeling, waarom is er geen brede maatschappelijke discussie met u ? Met maar een vraag.... wat vindt u eigenlijk van deze RES plannen? Van het Gas af? Biomassacentrale?  Maar dit college heeft helaas maar een koers, en dat is volledige medewerking en uitvoering verlenen aan de plannen van de Cleantechregio om binnen deze regio 530 windmolens en 4348 hectare zonnepanelenpark aan te gaan leggen. Laten we hopen dat het gezond verstand weer snel terugkeert.

 

 

Fractie Dorpspartij.

Antwoord art.34 RVO vragen mbt het concept RES


Zaaknr. : 204995 Behandeld door : H.Posthuma Telefoonnummer : 14 0578 Onderwerp : Vragen ex art.34 RVO vaststellen concept RES, aan het college van de gemeente Epe

Epe, 8 oktober 2020.

Geachte raadsfractie, In uw brief van 10 september 2020 stelt u ons, namens de gemeenteraadsfractie van Dorpspartij Epe, een aantal vragen over Regionale Energiestrategie (RES). Door middel van deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 

1. Welk orgaan is formeel bevoegd tot het doen van het RES-bod, en hoe verhoudt zich dit tot de WGR stedendriehoek/Cleantech regio (dit gezien haar op het eerste gezicht beperkte doelstelling en taken, zie art.3 en 4 Regeling Regio Stedendriehoek) versus de bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden, gelet op het gegeven dat de 14 koppige Regioraad van de Stedendriehoek wel de besluiten neemt. En hoe is de democratische controle op dit orgaan door de respectievelijke gemeenteraden dan geregeld ?

 

Het concept-bod is opgenomen in de concept RES van de Cleantech Regio. De concept RES is de bevoegdheid van de gezamenlijke colleges van B&W van de betrokken zeven Gelderse gemeenten. Zij besluiten tezamen met de dagelijkse besturen van de twee betrokken Waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de concept RES.. De definitieve RES 1.0 welke volgt op de concept RES is de bevoegdheid van de gezamenlijke raden van de betrokken zeven Gelderse gemeenten. Zij besluiten , tezamen met de algemeen besturen van de twee betrokken Waterschappen en de Provinciale Staten van de Provincie Gelderland over de definitieve RES 1.0. Daarmee is de democratische controle op de RES 1.0 in voldoende mate geregeld.

 

2. Wat is thans de status van dit bod van 7,41 Twh ? Is hierover al een besluit door een bevoegd orgaan genomen? Zo ja welk orgaan en kan dit bod nog worden bijgesteld ?

 

Het concept bod RES van de Cleantech Regio bedraagt 1,72 TWh. Het getal van 7,41 TWh bedraagt de hoeveelheid op te wekken elektriciteit wanneer uitgegaan wordt van energieneutraliteit in 2030 voor alle sectoren uit het Klimaatakkoord tezamen. Het bevoegde gezag, de colleges van B&W van de betrokken zeven Gelderse gemeenten hebben dit voorjaar de concept RES met het concept-bod vastgesteld. De nu op te stellen definitieve RES 1.0 zal het definitieve bod van de Cleantech Regio bevatten. Of dit bod wordt bijgesteld is nu nog niet bekend.

 

3. Welke bestuurlijke ruimte heeft de Gemeente Epe zich tot nu toe voorbehouden om eventueel tot en lager bod te komen, gelet op bijvoorbeeld op de beperkte mogelijkheden tot plaatsing van windmolens en zonnepanelenvelden op haar grondgebied, dit mede gezien haar kwetsbare natuur (Natura 2000 gebieden)?

 

De gezamenlijke partners in de RES hebben in de concept RES een concept bod neergelegd gebaseerd op de potentie van de Cleantech Regio. Daarbij is een inschatting gemaakt van het draagvermogen van ons landschap voor opwek van zonne- en windenergie. In het vervolgproces wordt dit concept bod nader uitgewerkt. Hierin wordt ook de draagvermogen van kwetsbare natuur nadrukkelijk gewogen.

 

4. Welke (en op grond waarvan) bevoegdheid heeft de provincie Gelderland om hier op in te grijpen en een eventueel te laag bod naar boven bij te stellen en in te grijpen op de ruimtelijke inrichting van ons grondgebied door locaties aan te wijzen voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelenvelden?

 

Wanneer de gemeente niet voldoet aan de gevraagde inspanning voor de RES 1.0 treedt het huis van Thorbecke in werking. Op basis van ruimtelijke regelgeving kunnen zowel Rijk als Provincie in de plaats treden van het gemeentebestuur door het maken en vaststellen van rijks- of provinciale inpassingsplannen.

 

5. In hoeverre worden de uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet, waarin burgerparticipatie verplicht wordt gesteld (alsnog) betrokken bij de vaststelling van de RES en de ruimtelijke gevolgen daarvan?

 

De concept RES en de definitieve RES 1.0 doorlopen het participatieproces zoals dat is neergelegd in de door de gezamenlijke raden van de betrokken zeven Gelderse gemeenten vastgestelde Startnotitie RES. De RES vormt een bouwsteen voor het gemeentelijk omgevingsbeleid van de zeven betrokken gemeenten. De ruimtelijke gevolgen worden in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van elke gemeente opgenomen. In deze plannen is burgerparticipatie een belangrijk uitgangspunt.

 

6. En hoe gaat dit in de praktijk ingevuld worden door de overheid ?

 

De praktische invulling van burgerparticipatie is aan de gemeente. In de gemeente Epe vindt het participatieproces plaats in afstemming met het proces van de gemeentelijke omgevingsvisie. In dit omgevingsbeleid worden de ruimtelijke gevolgen van de RES in Epe beeld gebracht. De omgevingsvisie komt tot stand in een participatief proces met inwoners, stakeholders en ketenpartners. De omgevingsvisie wordt voor duurzame opwek door zon en wind uitgewerkt in het beleid voor zon en wind. In dit beleid bepalen we waar en hoe we windenergie en zonne-energie gaan opwekken. Ook bij dit beleid betrekken we inwoners, stakeholders en ketenpartners. We maken daarbij ook gebruik van de ervaringen en kennis die we opdoen uit de RES en de omgevingsvisie. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Epe, de burgemeester, de secretaris


Antwoord op brief mbt regenboogvlag


De fracties van Groenlinks, CDA, Epe Liberaal, PvdA, VVD, Dorpspartij, D66 en Nieuwe Lijn Antwoord op brief regenboogvlag’

 

Epe, 13 oktober 2020

 

Geachte leden van de gemeenteraad, Op donderdag 8 oktober ontvingen wij een schrijven namens de fracties van Groenlinks, CDA, Epe Liberaal, PvdA, VVD, Dorpspartij, D66 en Nieuwe Lijn met het verzoek om op 9 oktober de Regenboogvlag te hijsen. Hoe sympathiek ook: helaas hebben we niet aan dit verzoek kunnen voldoen. Middels dit schrijven lichten we dit toe. Hoewel dit onderwerp niet specifiek is opgenomen in ons collegeprogramma, streven we wel naar een inclusieve samenleving. Het hijsen van de regenboogvlag kan hier aan bijdragen en dit is onder meer afgelopen dinsdag tijdens de collegevergadering ook uitgebreid besproken. Inhoud geven aan een inclusieve samenleving vraagt allereerst om beleid waarbij aandacht wordt besteed aan diverse groepen inwoners, waaronder LHBTI+ers. Naast geaardheid gaat het hier bijvoorbeeld om huidskleur, geloofsovertuiging, beperking en handicap. Een beleid ook dat ons inziens gedragen moet worden door de raad en waarbij het VN-inclusieverdrag en artikel 1 van onze grondwet het uitgangspunt is. Voor LHBTI+ers in het bijzonder is onze mening dat alleen het hijsen van de regenboogvlag symboolpolitiek is. Volledige acceptatie en deelname van LHBTI+-ers aan de Eper samenleving vraagt om een op onderzoek gebaseerd uitvoeringsprogramma – als onderdeel van het inclusiebeleid – met acties gericht op bijvoorbeeld scholen, verzorgingshuizen en verenigingen. Onderzoek naar de vraag wat er inhoudelijk en financieel gezien nodig is voor inclusiebeleid stond – zoals door wethouder Aalbers mondeling toegezegd tijdens de raadsvergadering van 14 november 2019 – oorspronkelijk voor dit jaar in de planning, waarbij de uitkomst van dit onderzoek mee zou worden genomen als nieuw beleid in de integrale afweging die het college maakt voor de begroting. Als gevolg van extra werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie is echter besloten dit onderzoek door te schuiven naar 2021. Desondanks is dit onderwerp wel door het college besproken tijdens de integrale afweging. Zoals u weet, is er in financiële zin in 2021 geen ruimte voor nieuw beleid. Dat wil niet zeggen dat we inhoudelijk niet met dit onderwerp aan de slag willen. De vraag is echter of het onderzoek ook daadwerkelijk in 2021 kan worden opgepakt. De pandemie is immers nog niet bezworen, waardoor her prioritering van werkzaamheden mogelijk is. Desalniettemin is onze inzet om bij de integrale afweging van de begroting voor 2022 dit onder terug te laten komen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Epe,

de burgemeester,  dhr. dr T.C.M. Horn


Column van de Dorpspartij - Veluws Nieuws oktober 2020


Politiek van het gezond verstand.

 

 

Wij hebben al eerder onze zorgen geuit over de invoering van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin wordt iedere gemeente in Nederland gevraagd een “bod” uit te brengen om in 2030 energieneutraal te zijn, zo ook onze gemeente Epe. Diverse gemeenten uit onze regio werken samen met andere overheden en vertegenwoordigers van  het bedrijfsleven, scholen en Liander als Cleantech Regio aan het RES-bod. Dit bod houdt voor de Cleantech Regio in  dat wij 530 windmolens en 4348 hectares aan zonnepanelen moeten aanleggen.

 

Ook binnen onze gemeentegrens zal er gezocht gaan worden naar locaties om deze enorme windmolens en zonnepanelen te gaan aanleggen. Als Dorpspartij zijn wij hier dan ook fel op tegen! Wie verzint zo iets? Waarom zouden we ons mooie landschap, waar wij allemaal zo zuinig op zijn geweest laten aantasten met deze waanzin.

 

 

Wij willen  graag weten hoe u hierover denkt. Daarom hebben wij opnieuw vragen gesteld aan het college, waarom worden onze inwoners niet gehoord en waarom moeten wij als gemeente  meelopen aan de leiband van de politieke partijen in Den Haag? Er zijn immers steeds meer gemeenten die niet meer met de RES meedoen. Wilt u eigenlijk wel windmolens, zonnepanelenparken of van het gas af? Wij gaan liever voor de politiek van het gezond verstand en willen daarom inzetten op nieuwe kernenergie. Dat levert dag en nacht goedkope energie waar wij allemaal mee vooruit kunnen.

 

Gelukkig begint het tij te keren en is men in Den Haag ook wakker, men vindt nu ook dat wij juist naar kernenergie moeten kijken, en als je echt innovatief wilt zijn, dan moeten we inzetten op Thoriumcentrales en direct stoppen met die hele RES en het aantasten van onze nu nog mooie Veluwe.

 

 

Fractie Dorpspartij

www.dorpspartijepe.nl

twitter:@dorpspartij


Bedenkingen van de Dorpspartij aangaande invulling van de RES (regionale energie transitie) Epe.


Epe, 18-09-2020

 

De term “opwarming van de aarde” is nu alweer enige tijd gewijzigd in “klimaatverandering” dit omdat de aarde al meer dan 10 jaar niet meer opwarmt. We moeten minder CO2 uitstoten omdat CO2 het klimaat op een nadelige manier zou beïnvloeden wij geloven daar niet in. Co2 volgt immers de temperatuur en niet anders om. Het klimaat wordt beïnvloed door de zon en daar hebben wij als mens geen invloed op. Wij geloven ook niet in de onbetrouwbare manier van energieopwekking door middel van windmolens, enorme zonnepanelenparken en biomassa centrales. Laten we beginnen met het zoekgebied voor het plaatsen van windmolens binnen de gemeente Epe. De A50 is als zoekgebied aangewezen voor de plaatsing van windmolens welke ongeveer 65% van de tijd gewoon stilstaan omdat er dan geen wind is, ook de gemeente Epe is nu niet om te zeggen een “winderige” gemeente, dus waarom zouden we deze landschapsvervuilende windmolens dan wel gaan plaatsen? Niet doen dus, de Veluwe is geen windmolenpark, we moeten zuinig zijn op onze omgeving.

Komt nog bij dat enkele jaren geleden de gehele A50 vanaf Arnhem tot Zwolle is voorzien van een snelweg verlichting, maar een provinciaal amendement heeft er voor gezorgd dat deze verlichting alleen in uitzonderlijke gevallen aan mag. Dit omdat de in het wild levende dieren zoals Uilen, vleermuizen en trekvogels last van de lichtvervuiling zouden krijgen. Waarom wordt er dan nu, deze zelfde A50 aangewezen om windmolens te plaatsen die zoals u weet, vele vogelslachtoffers maakt en vele insecten kapot slaat. Wij vinden dan ook dat er binnen de gemeente geen plaats is voor windmolens. Dan nu de zonnepanelenparken, zolang er nog genoeg plek is om op de daken van onze industriegebouwen zonnepanelen aan te leggen (en dan ook de vuilnisbelt in Emst gelijk maar in mee te nemen), hebben wij grote bedenkingen om deze enorme zonnepanelenparken maar op landbouwgronden aan te leggen. Ook hier zijn wij een groot tegenstander van om vruchtbare landbouwgronden aan te wenden voor deze industrialisatie.

Als voorbeeld nemen wij Duitsland, waar nu de ene na de andere producent van een zonnepanelenpark failliet gaat omdat de subsidie is gestopt. Niet aan beginnen dus. Dan de biomassacentrales, deze stoken heel wat hout, dit hout komt niet uit onze bossen en zal dus geïmporteerd moeten worden, deze manier van energieopwekking is dus totaal niet duurzaam en wij zijn hier dan ook geen voorstander van en fel op tegen. We moeten zuinig zijn op onze bossen.

Niet aan beginnen dus.

 

Wij hebben als dorpspartij van het college begrepen dat er problemen zijn met het elektriciteitsnet en dat de onbetrouwbare energieopwekking van de windmolens en zonnepanelenparken nu niet door Liander aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. De z.gd. onderstations zouden hiervoor aangepast moeten worden. Er zal dus door Liander flink geïnvesteerd moeten worden. Wanneer Liander deze kosten niet zelf kan dragen, zo zegt het college, dan zal er een beroep worden gedaan op de gemeente Epe om hierin mee te gaan betalen. Onze inwoners zullen dus moeten bijdragen in de kosten zonder dat zij ooit gehoord zijn of zij deze onbetrouwbare energieopwekking eigenlijk wel willen in de gemeente Epe. Wij hadden dan ook graag een groot maatschappelijk debat gehad in de gemeente Epe waar al onze inwoners bij betrokken waren, want deze RES heeft een enorme landschappelijke impact voor onze nu nog mooie gemeente.

Als Dorpspartij vinden wij het vreemd dat in het z.gd. “Bod” van de gemeente Epe de particuliere daken (waarvan er inmiddels al vele voorzien zijn van zonnepanelen) niet zijn meegenomen. Wanneer dit wel gedaan zou worden, heeft dit natuurlijk tot gevolg dat er dan minder zonnepanelen op landbouwgronden in ons buitengebied zal worden geplaatst.

 

Wij zijn met deze enorme landschapsvervuiling dus niet op de goede weg, we moeten hier dan ook onmiddellijk mee stoppen om windmolens en zonnepanelenparken op de (nu nog mooie) Veluwe te gaan plaatsen. Dit zeker in het licht gezien van de huidige politieke ontwikkelingen waarin de grote politieke partijen en inmiddels ook een meerderheid van de inwoners in Nederland terug komen op hun schreden en de opwekking van schone energie door middel van kernenergie willen gaan onderzoeken. Dit heeft ook de goedkeuring van de Dorpspartij Epe waarbij aangegeven dat de ontwikkeling van Thoriumcentrales helemaal onze voorkeur heeft.

 

Het klimaat is niet te redden, het redt zichzelf wel.

 

 

Fractie Dorpspartij


Art. 34 RVO vragen concept RES 

 

Vragen ex art.34 RVO vaststellen concept RES, aan het college van de gemeente Epe.

11 september 2020

 

Naar aanleiding:

 1. de presentatie aangaande de concept RES van de gemeente Epe
 2. voornemens zijn, om als gemeente Epe met de plaatsing van 62 windmolens 0,45 Twh en met zonnepanelenvelden op 953 hectare 0,78 Twh op te gaan wekken.

 

Constaterende dat,

 • er nog steeds geen breed maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden met onze inwoners, over welke realistische mogelijkheden per gemeente er zouden zijn om tot energieopwekking in die gemeenten te komen
 •  de verdeelsleutel tussen de betrokken gemeenten  nog steeds niet vastligt.
 • er in het (concept) document RES niet staat:
 • hoe dit regionale energie bod regeltechnisch tot stand is gekomen, en aan de hand van welke berekeningsgrondslagen.
 • aan de hand van welke grondslagen en eventuele lopende onderzoeken, de afweging gemaakt moet worden welke delen van onze gemeentegronden zoals landbouwgronden, industriegebied en woonkernen wel of niet ingezet gaan worden.
 • welke de argumenten zijn aan de hand, waarvan de verschillende gemeenten in meer of mindere mate een aandeel moeten leveren om de voorgestelde 7,41 Twh voor energieopwekking op land binnen de Stedendriehoek-gemeenten in Gelderland te komen.
 • welke andere technieken van energieopwekking op land er mogelijk zijn, behalve windmolens en zonnepanelenvelden.

 

Komen wij als Dorpspartij tot de volgende vragen:

 

 1. Welk orgaan is formeel bevoegd tot het doen van het RES-bod?
 2. Hoe verhoudt zich dit tot de WGR stedendriehoek/Cleantech regio (dit gezien haar op het eerste gezicht beperkte doelstelling en taken, zie art.3 en 4 Regeling Regio Stedendriehoek) versus de bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden, gelet op het gegeven dat de 14 koppige Regioraad van de Stedendriekhoek wel de besluiten neemt.
 3. Hoe is de democratische controle op dit orgaan door de respectievelijke gemeenteraden dan geregeld ?
 4. Wat is thans de status van dit bod van 7,41 Twh ?
 5. Is hierover al een besluit door een bevoegd orgaan genomen? Zo ja welk orgaan en kan dit bod nog worden bijgesteld ?
 6. Welke bestuurlijke ruimte heeft de Gemeente Epe zich tot nu toe voorbehouden om eventueel tot een lager bod te komen, gelet op bijvoorbeeld de beperkte mogelijkheden tot plaatsing van windmolens en zonnepanelenvelden op haar grondgebied, dit mede gezien haar kwetsbare natuur (Natura 2000 gebieden)?
 7. Welke (en op grond waarvan) bevoegdheid heeft de provincie Gelderland om hier op in te grijpen en een eventueel te laag bod naar boven bij te stellen en in te grijpen op de ruimtelijke inrichting van ons grondgebied door locaties aan te wijzen voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelenvelden?
 8. In hoeverre worden de uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet, waarin burgerparticipatie verplicht wordt gesteld (alsnog) betrokken bij de vaststelling van de RES en de ruimtelijke gevolgen daarvan?
 9. Hoe gaat dit in de praktijk ingevuld worden door de overheid ?

 

 

In afwachting van uw beantwoording,

 

Fractie Dorpspartij

 

Rien van der Vlies

 

 


Stemverklaring TNT gebouw Epe - bouw appartementencomplex


Voorzitter,

 

Voor ons ligt de beslisnota, om te besluiten dat wij als raad geen bedenkingen hebben tegen de ontwikkeling van het oude TNT gebouw aan het Julianapark te Epe, naar een appartementencomplex met 17 woningen.

Als raadslid heb ik de moeite genomen, om met de omwonenden in gesprek te gaan en uit te vinden wat zij hier nu zelf allemaal van vinden.

 

Ik heb gezien,dat er op de toch al kleine tuingrens, een massief gebouw van 14 meter hoog komt te staan, met ramen va de slaapkamers direct uitkijkend in de tuinen van de omwonenden.

Deze mensen gaven aan, zich bekeken te gaan voelen, dat hun privacy ernstig zal worden aangetast.

Waarom is hier niet EERST met de omwonenden gesproken?

Waarom werden /worden de omwonenden niet betrokken bij deze plannen?

Als gemeente willen wij toch meer participatie......dan zou ik zeggen, neem in de planvorming ook de meningen van de direct omwonenden mee! Zij hebben immers ook belangen.

 

Voorzitter,

In de commissievergadering gaf de wethouder aan dat wij als Dorpspartij het algemeen belang voorop moeten stellen, maar voorzitter wij hebben geprobeerd het algemeen belang te vinden, maar zien alleen het algemeen belang van de projectontwikkelaar.

Waarom wordt er een appartementencomplex met 17 woningen gebouwd waarvan de verkoopprijzen ver boven de €500.000 liggen?

Hiermee bedient u niet uw eigen inwoners.

Er is juist grote vraag naar goedkopere huur en koopwoningen, wat voor een grote wachtlijst zorgt in de gemeente Epe voor diegenen die graag meedoen in de lagere sector.

Wat u nu wil gaan bouwen voldoet dus totaal niet aan de vraag van onze inwoners!

 

U zou een voorbeeld kunnen nemen aan de gemeente Heerde, daar wordt op het terrein van het oude politiebureau, een appartementencomplex gebouwd met diverse prijsklassen, duur, midden duur en goedkoop, daar dient u een grotere groep inwoners mee, dan dat er nu in het nu voor ons ligt.

 

Laten we eerst eens gaan bouwen voor onze eigen inwoners van de gemeente Epe, waarbij de nadruk moet liggen op goedkopere huizen, vooral in de sociale huur sector, en de een en tweepersoonshuishoudens!

Op die manier geven wij onze jeugd en jonge twee persoonshuishoudens een toekomst in onze mooie gemeente te blijven wonen.

 

Voorzitter,

Alles overwegende, zullen wij dan ook NIET instemmen met deze beslisnota.

 

Dank u wel.

 

Fractie Dorpspartij 

Epe

 

 


Antwoorden art 34 RVO fietsbaantrace tussen N09 en de Kweekweg in Epe


Gemeente Epe

Aan de Fractie van de Dorpspartij Epe

 

Geachte fractie,

 

U hebt ons een aantal vragen gesteld over de snelfietsroute Epe —Apeldoorn, F50, ook wel genoemd

vlotte- en veilige fietsroute F50. Hieronder gaan wij op uw vragen in.

 

1. Waarom is het fietsbaantracé tussen de N09 en de Kweekweg nu ineens in deze (nieuwe) plannen

doorgetrokken, terwijl het college in 2018 eerder aangaf dat dit stuk van het fietspad niet nodig was?

 

In 2017 heeft bureau Goudappel Coffeing een analyse opgesteld inzake de keuze voor de

routevarianten voor de F50. Op verzoek van gemeente Epe is in dit rapport een aanvullende globale

analyse gemaakt inzake de potentie van de doortrekking van de snelle fietsroute naar de Kweekweg.

De uitkomst hiervan, in combinatie met de gewenste doortrekking van de snelle fietsroute via Heerde

naar Zwolle en de in het bestemmingsplan Epe-Zuid 2009 voorgenomen realisatie van een 4 meter

breed fietspad over het spoorbaantracé, heeft geleid tot opname van de doortrekking van het tracé

van de snelle fietsroute naar de Kweekweg. De bepaling van de precieze ligging van het tracé maakt

onderdeel uit van het nu op te stellen voorlopig ontwerp. Het rapport van Goudappel Coffeing kunt

vinden op de website vlotveiligfietsen van de Cleantechregio.

https://www.vlotveiliqfietsen.nl/imaqes/Rapport verkeer Apeldoorn Epe SDDO22.Adr.0116.01 .pdf

 

2. De bezorgde bewoners, welke nu wellicht met hun tuinen aan dit voorgenomen extra stuk fietspad

komen te liggen, hebben verschillende malen per brief hun bezorgdheid met vragen aangegeven,

maar waarom hebben zij daar nooit een antwoord van het college op gekregen?

 

De bewoners hebben gereageerd op het schetsontwerp gedurende de periode dat dit in de inspraak

lag. Deze reacties worden verwerkt in een inspraaknota die door het college wordt vastgesteld en

daarna aan insprekers wordt verzonden. Het proces van deze beantwoording is vanwege een omissie

niet goed verlopen. Hierover is met een afvaardiging van de bewoners op 1 juli een gesprek geweest,

waarin de gemeente haar excuses heeft gemaakt. Verder zijn in dit gesprek nadere afspraken

gemaakt over de beantwoording.

3. Vindt het college dat zij deze burgerparticipatie (mee doen en mee beslissen) goed hebben ingezet

bij deze plannen, en deze bezorgde inwoners hierbij goed hebben betrokken?

 

Het college heeft in dit proces burgerparticipatie ingezet in de vorm van een klankbordgroep. Zij

constateert echter dat zij in dit proces in de communicatie steken heeft laten vallen, ook vanwege de

Coronacrisis. Ook in het vervolg van het proces wil het college omwonenden betrekken bij het

voorlopig en definitief ontwerp. Daartoe zijn reeds afspraken gemaakt met een afvaardiging van de

bewoners.

 

 

4. Is het college met ons eens dat dit niet de bedoeling is van “participatie”en dat de opstelling van het

college onze bezorgde inwoners vooral erg boos heeft gemaakt omdat zij niets van het college

mochten vernemen?

 

Wij betreuren dat het aan communicatie met de bewoners heeft geschort sinds de

informatiebijeenkomst in maart. Wij hebben hierover met een afvaardiging van de bewoners op 1juli

gesproken en nadere afspraken gemaakt.

 

5. Is het college bereid om alsnog op korte termijn de begin maart ingezonden brieven van de

bezorgde bewoners te beantwoorden?

 

De inspraaknota is nagenoeg gereed en wij hopen deze op korte termijn in het college te behandelen.

Daarna zullen de bewoners deze zo spoedig mogelijk toegezonden krijgen.

 

6. Is het college bereid om alsnog een op deze bezorgde bewoners gerichte informatieavond te

organiseren zodat alle vragen die men heeft alsnog beantwoord kunnen worden?

 

In het gesprek met een afvaardiging van de bewoners is afgesproken een informatieavond te

organiseren. Bij de organisatie hiervan zal de afvaardiging van de bewoners worden betrokken.

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders, 1/

de secret s;

.M. Horn mw.


art 34 RVO vragen omtrent fietsbaantrace tussen N09 en de Kweekweg in Epe


Vragen aan het college van de gemeente Epe ex art. 34 RVO van de fractie van de Dorpspartij.

 

4 juni 2020.

 

 

Enige tijd geleden heeft er een informatieavond plaatsgevonden over het voorgenomen plan om te komen tot een zgnd fietssnelweg tussen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. Op deze informatieavond waar ook 2 wethouders van het college bij aanwezig waren zijn er door bezorgde inwoners van de gemeente Epe veel vragen gesteld. Niet alle vragen werden beantwoord, daarom is er toegezegd dat er nog een informatieavond gericht op deze bezorgde bewoners georganiseerd zou worden, maar deze avond is om een onduidelijke reden door het college inmiddels afgezegd en zijn de bezorgde bewoners erg teleurgesteld in deze gang van zaken.

 

 

Daarom heeft de fractie van de Dorpspartij de volgende vragen:

 

1.      Waarom is het fietsbaantracé tussen de N09 en de Kweekweg nu ineens in deze (nieuwe) plannen doorgetrokken, terwijl het college in 2018 eerder aangaf dat dit stuk van het fietspad niet nodig was?

 

2.      De bezorgde bewoners, welke nu wellicht met hun tuinen aan dit voorgenomen extra stuk fietspad komen te liggen, hebben verschillende malen per brief hun bezorgdheid met vragen aangegeven, maar waarom hebben zij daar nooit een antwoord van het college op gekregen?

 

3.      Vindt het college dat zij deze burgerparticipatie (mee doen en mee beslissen) goed hebben ingezet bij deze plannen, en deze bezorgde inwoners hierbij goed hebben betrokken?

 

4.      Is het college met ons eens dat dit niet de bedoeling is van “participatie”en dat de opstelling van het college onze bezorgde inwoners vooral erg boos heeft gemaakt omdat zij niets van het college mochten vernemen?

 

5.      Is het college bereid om alsnog op korte termijn de begin maart ingezonden brieven van de bezorgde bewoners te beantwoorden?

 

6.      Is het college bereid om alsnog een op deze bezorgde bewoners gerichte informatieavond te organiseren zodat alle vragen die men heeft alsnog beantwoord kunnen worden?

 

 

Dit zijn onze vragen aan het college van de gemeente Epe.

 

In afwachting van uw antwoord.

 

Met vriendelijke groet

 

Fractie Dorpspartij

 

 

 
Beantwoording vragen art 34.pensioenvoorziening wethouders.


Gemeente Epe

Fractie Dorpspartij

Zaaknummer : 120075

Behandeld door : K. Dijksterhuis

 

 

Onderwerp : Beantwoording vragen art. 34 pensioenvoorziening wethouders.

 

Epe, 3 Maart 2020.

 

Geachte leden van de fractie Dorpspartij,

U heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de planning en control bijeenkomst voor

commissieleden. Uw vragen zijn specifiek gericht op de pensioenvoorziening voor de wethouders van

de gemeente Epe. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Voor de beantwoording van de vragen is het van belang om te begrijpen hoe de pensioenvoorziening

voor wethouders is geregeld. Het pensioen voor wethouders is namelijk geregeld in de Algemene

pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de

wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente en niet bij een pensioenfonds.

Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak een

voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen

hebben opgebouwd.

Bij de jaarrekening wordt jaarlijks de voorziening geactualiseerd. Bij deze berekening wordt een

rentetarief gehanteerd. De hoogte van de rente wordt jaarlijks gepubliceerd in een circulaire van het

rijk. Het betreft de op 1 oktober geldende rente uit de door De Nederlandse Bank gepubliceerde

rentetermijn-structuur voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar.

Deze rente bedroeg op 1 oktober 2019 0,290%. Op 1 oktober 2018 was het percentage 1 .577%

Door een verlaging van het rentepercentage moet bij de jaarrekening 2019 een extra storting in de

voorziening plaatsvinden om in de toekomst aan de pensioen verplichting te kunnen voldoen.

Een extern bureau heeft begin van dit jaar een berekening gemaakt op basis van het verlaagde

rentepercentage. Uit de berekening blijkt dat er circa € 800.000,- bijgestort moet worden.

 

Vraag 1 Was deze tegenvaller van 1 miljoen euro niet te voorzien geweest bi] de behandeling van de

afgelopen begroting?

Vraag 2: Zoja waarom is deze dan niet in de begroting aan de orde gekomen?

 

Het rentepercentage is medio oktober 2019 gepubliceerd. Omdat het een afwikkeling in het boekjaar

2019 betreft en de omvang van de extra storting nog door een extern bureau moest worden berekend,

is hiervan geen melding gemaakt bij de begrotingsbehandeling 2020. De éénmalige storting in 2019

heeft geen effect op de begroting 2020.

 

Vraag 3: Betreft het hier het opplussen/bijstorten van de pensioenen voor alleen de wethouders of zijn

er nog andere ambtsdragers mee gemoeid?

 

De pensioenvoorziening is alleen bestemd voor voormalige en huidige wethouders.

Vraag 4: Hoe wordt deze tegenvaller opgenomen/gedekt in de huidige begroting?

 

Het betreft een incidentele aanvulling van de voorziening in het boekjaar 2019. De renteaanpassing

heeft geen gevolg voor de begroting 2020.

Vraag 5: Gaat deze tegenvaller niet ten koste van ander beleid dat wellicht nu niet meer uitgevoerd

kan worden?

 

Vraag 6: Zo ja, welk beleid zouden we hierdoor nu niet meer kunnen uitvoeren?

Als gevolg van de hogere storting in de voorziening zal het jaarrekening resultaat 2019 lager uitvallen.

Dit gaat niet ten koste van ander bestaand beleid.

Vraag 7: Zijn er lopende deze begroting nog meer van deze grote tegenvallers te verwachten in het

kader van opplussen/bijstorten van de pensioenen voor de wethouders van de gemeente Epe?

 

Nee, gezien de lage rentestand waarmee de voorziening bij de jaarrekening 2019 berekend is, zijn er

in de lopende begroting geen grote tegenvallers te verwachten in het kader van plussen/bijstorten van

de pensioenen voor de wethouders.

Het betreffende rentepercentage laat de afgelopen maanden een lichte stijging zien.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

namens burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,

 


Betoog Dorpspartij m.b.t grondstoffenbeleidsplan.


Grondstoffenbeleidsplan d.d. 20 februari 2020.

 

Voorzitter,

als Dorpspartij hadden wij graag gezien dat er naar goedkopere oplossingen zou worden gezocht dan nu het geval is in dit voorstel.

Waarom bepaalt Circulus Berkel inmiddels de spelregels? Waarom wordt er niet naar partijen gezocht die bijvoorbeeld een nascheiding van ons huishoudelijk afval mogelijk maken, zodat er minder containers bij iedereen in de tuin komen te staan.

Er zullen daardoor ook minder ophaalrondes gereden hoeven te worden, en dat lijkt ons weer beter voor het milieu.

 

Er wordt aangegeven in de beslisnota, dat de gemeente de “woonlasten wil beheersen” en dat dit wordt gevoed door de successen bij andere gemeenten. Waarom kijkt u inderdaad niet naar andere gemeenten, zoals Bronckhorst of Arnhem, zij zijn het helemaal zat hoe er met het huishoudelijk afval wordt omgegaan en wat het allemaal kost, ondanks een 100% afvalscheiding wordt het wederom juist duurder voor deze inwoners. En wij gaan als gemeente Epe precies hetzelfde doen !

 

waarom maakt deze gemeente het ophalen van ons huishoudelijk afval alleen maar duurder? Ook nu weer wordt er ruim € 525.000 geïnvesteerd om eerst diverse maatregelen te nemen ??? Wij hoeven ons als Dorpspartij geen illusies te maken wie deze extra investeringen gaan betalen, wij denken dat onze inwoners gaan betalen.

 

Voorzitter,

nog niet zo lang geleden hebben bijna alle partijen in deze raad zich uitgesproken dat er geen Diftar in de gemeente Epe ingevoerd zal worden, maar wat lees ik, we gaan meteen de containers maar klaarmaken voor de invoering van een, hoe u het noemt een “prijsprikkel” wat is er voor deze partijen inmiddels veranderd dat zij nu wel akkoord kunnen gaan met het invoeren van Diftar?

 

Met de invoering van Diftar zien wij, mede door kijken naar andere gemeenten dat er een situatie gaat ontstaan waar er ontwijkend gedrag zal gaan ontstaan en er op vele plekken afval gedumpt zal worden waar wij dat helemaal niet willen ! Zo zijn er gemeenten die extra Boa's in dienst hebben genomen die de inwoners streng gaan controleren en toe ziet hoe de inwoners met hun afval omgaan. Voorzitter ik weet niet of wij dat als gemeente Epe onze inwoners aan moeten doen. Ik weet wel dat het opruimen van al het illegaal gedumpte huishoudelijk afval een veelvoud aan kosten met zich mee zal brengen welke natuurlijk weer opgebracht moet worden door onze inwoners.

 

Voorzitter,

 

daarom zullen wij niet instemmen met dit voorstel.


Antwoorden ex.art 34 RVD d.d 08-12-2019 buitengewone alg. ledenvergadering VNG.


 

 

Onderwerp : Buitengewone algemene

Ledenvergadering VNG

 

Epe,18 FEB. 2020

 

Geachte leden van de fractie Dorpspartij,

 

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen (ex. artikel 34 RVD) zoals aan ons gesteld per brief van

8 december 2019.

 

1. Waarom wordt zo een belangrijke beslissing niet in overleg met de gemeenteraad van de

gemeente Epe genomen?

Het voorstel van de VNG aan de gemeenten was om in te stemmen met de koers om het

Klimaatakkoord uit te werken waaraan de Rijksoverheid bijgedragen heeft en vertaald naar wetgeving.

Dit op basis van nadere afspraken tussen Rijk en gemeenten over de voorwaarden van de uitwerking.

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn met name de partijen die verantwoordelijk zijn voor de

uitwerking van de benodigde maatregelen om de rijksdoelen te halen. Er ligt dus een duidelijke

opgave voor gemeenten.

De uiteindelijke uitvoering van het Klimaatakkoord komt onder meer terug in de Regionale

energiestrategiën (RES), lokale visie op energietransitie, duurzaamheidsmaatregelen, klimaatadaptie.

Dat zijn besluiten die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

2. Waarom heeft het college besloten hiermee in te stemmen?

3. Waartoe heeft het college eigenlijk besloten?

Aan het begin van het traject om te komen tot een Klimaatakkoord zijn door de VNG (eind 2018), op

de ledenvergadering ondersteund, drie randvoorwaarden gesteld bij de start van het opstellen van het

Klimaatakkoord, te weten: haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor de

samenleving; juiste bevoegdheden voor gemeenten om hun regierol te kunnen uitvoeren; vergoeding

voor toename uitvoeringslasten gemeenten. De VNG heeft vorig jaar hierover met het Rijk

aanvullende afspraken kunnen maken, die het VNG nu als vertrekpunt een goede basis vindt. Bij

gemeenten bestaan nog onduidelijkheden en zorgen inzake financiering zowel voor gemeenten (o.a

personele middelen), alsook voor corporaties (investeringen aan woningbestand), wetgeving (o.a.

aanpassing Warmtewet) en samenwerking (ook in kader van RES). Gemeente Zaanstad heeft over

deze zorg een motie ingediend, ondersteund door een groot aantal gemeenten. Het college deelt de

zorg van de gemeente Zaanstad en heeft daarom besloten deze motie te ondersteunen. De motie is

aangenomen door de VNG-ledenvergadering op 29 november 2019.

 

4. Wat houdt de motie van de gemeente Zaanstad precies in?

De kern van de motie is dat instemmen met de uitwerking van het Klimaatakkoord aan voorwaarden is

gebonden namelijk het borgen van essentiële randvoorwaarden. Deze motie hebben we ter informatie

toegevoegd aan deze brief.

 

 

Wij gaan er vanuit uw vragen zo voldoende te hebben beantwoord.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van

de burgemeester, de secretaris


Beantwoording  ex. art. 34 RVO handhaving bouwwerken bij vakantiehuisjes.


 

Epe, 07JAN. 2020

 

Geachte leden van de fractie Dorpspartij,

 

Graag beantwoorden wij uw vragen (ex. artikel 34 RVO) zoals aan ons gesteld per brief van

12 december 2019.

 

1. Wat was, of/s de aanleiding dat het college meent op deze man/er handhavend op te moeten

treden naar de eigenaren van de vakantiehuisjes?

Met het hand havent  optreden willen wij het bos karakter van de omgeving waarin de vakantiehuisjes

staan terugbrengen en beschermen. En daarnaast willen wij de vakantiehuisjes uitnodigend maken en

houden voor uitsluitend recreatief (nacht)verblijf.

In het bestemmingsplan is bewust gekozen om voor recreatieve percelen in bosgebieden kleine

bouwvlakken op te nemen. Buiten deze bouwvlakken mag niet worden gebouwd. Op die manier blijft

het bos karakter behouden en blijft het gebied aantrekkelijk voor recreanten die voor de natuur naar

Epe komen. Gebleken is dat op de particuliere percelen door eigenaren ook vaak buiten de

bouwvlakken wordt gebouwd en meer dan de toegestane 75 m 2. Dit tast niet alleen het bos karakter

aan, maar maakt de vakantiehuisjes ook aantrekkelijk voor permanente bewoning.

 

2. Waarom wordt er op deze genoemde manier het handhavingsbeleid van de gemeente Epe

uitgevoerd?

U schetst de omstandigheden dat veel eigenaren klagen dat sprake is van willekeur; dat kleine

bouwwerken die er al 50 jaar staan afgebroken moeten worden en dat eigenaren zich ‘overvallen”

voelen door ambtenaren met meetlinten, terwijl de eigenaren zich van geen kwaad bewust zijn.

Op 12 april 2016 hebben wij al besloten om projectmatig handhavend op te treden tegen de illegale

bouwwerken. In dit project is een gefaseerde aanpak beschreven op basis waarvan per gebied

handhavend wordt opgetreden tegen de illegale bouwwerken. De eerste fase concentreert zich tot de

omgeving Wissel; de tweede fase tot de omgeving Schaveren en de derde fase tot het buitengebied.

Van willekeur is geen sprake, door deze aanpak kunnen we uiteindelijk alle 226 particuliere percelen

met een vakantiehuisje controleren en handhaven tegen de illegale bouwwerken.

Bij de controles komen we inderdaad bouwwerken tegen die soms al jarenlang niet zijn opgevallen in

het bos. Dat bouwwerken al jarenlang aanwezig zijn, betekent volgens de rechtspraak nog niet dat

deze bouwwerken door de langdurige aanwezigheid legaal worden. Een vergunning blijft altijd vereist.

Dit komt ook door de realiteit dat het niet mogelijk is om alle overtredingen in de gemeente tegelijk op

te sporen en tegen te handhaven.

 

 

Dat eigenaren zich overvallen” voelen, herkennen wij niet in de praktijk. In dit project is er juist voor

gekozen om de inventarisatie van de bouwwerken op een perceel per brief aan te kondigen bij de

eigenaar. De eigenaar krijgt de gelegenheid om bij de inventarisatie aanwezig te zijn. Als van de

inventarisatie een rapport is opgesteld en beoordeeld is wat de juridische situatie per bouwwerk is,

dan wordt de eigenaar uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. Tijdens dit gesprek wordt

uitleg gegeven over de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. In een aantal gevallen konden

de overtredingen worden beëindigd door verplaatsing van het bouwwerk naar een plek in het

bouwvak.

 

3. Is het college met ons eens, dat na deze handhavingsacties de gemeente Epe wederom vele

rechtszaken mag verwachten?

Nee, juist doordat we de eigenaren aan de voorkant van het proces betrekken bij wat we gaan doen

en een goed gesprek voeren over de mogelijkheden op een perceel, blijken veel eigenaren eerder

bereid om vrijwillig mee te werken aan een oplossing. En dat blijkt ook wel uit het feit dat we al sinds

12 april 2016 uitvoering geven aan dit project, al 138 van de 226 percelen hebben gecontroleerd en er

pas onlangs wat meer weerstand lijkt te ontstaan.

Wij vertrouwen erop uw vragen zo voldoende te hebben beantwoord.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe


Beantwoording art.34 RVO inzake enquête Epe spreekt over opwek duurzame energie en RES.


 

Gemeente Epe

Gemeenteraadsfractie Dorpspartij

Zaaknummer : 110965

Behandeld door H.Posthuma

 

Onderwerp : Beantwoording artikel 34 RVD vragen inzake enquête Epe spreekt over opwek

duurzame energie en RES

 

Epe, 18 december 2019

 

Geacht fractielid,

 

In uw brief van 15 november jI. stelt u ons, namens gemeenteraadsfractie Dorpspartij, een aantal

vragen omtrent de enquête Epe spreekt over opwek duurzame energie en Regionale Energie

Strategie (RES). Middels deze brief beantwoorden wij de door u, namens gemeentefractie Dorpspartij,

gestelde vragen.

 

1. Waarom wordt door de vragensteller er al vanuit gegaan dat er windmolens en

zonnepanelenparken in onze gemeente geplaatst gaan worden, terwijl er nadrukkelijk naar de

totale regio gekeken zou worden?

 

De enquête over duurzame energie en RES komt voort uit de opgave die de Cleantech Regio heeft

in het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarbij moeten de gezamenlijke Regio’s in

Nederland 35 TWh. aan opwek van duurzame energie uit wind en zon te realiseren. Omdat deze

realisatie een forse impact heeft op onze woon- en leefomgeving hebben we in de Cleantech Regio

denklijnen ontwikkeld over hoe de opgave gestalte zou kunnen krijgen. Door middel van regionale

en lokale ateliers en deze enquête willen we iedereen in de Cleantech Regio de gelegenheid

geven hun mening te geven over toepassing van de verschillende denklijnen in hun leefomgeving.

Daarmee kijken we dus nadrukkelijk naar de regio als geheel en niet naar de individuele

gemeenten.

 

2. Waarom is er door de vragensteller van “Epe spreekt” geen keuze mogelijk gelaten om een

voorkeur voor helemaal geen windmolens en of zonnepanelenparken te plaatsen binnen onze

gemeente grenzen?

 

De opgave voor de RES is om de mogelijkheden voor opwek van duurzame energie in zon- en

wind in de regio te bepalen. De RES zal uiteindelijk lokaal worden uitgewerkt in een

omgevingsbeleid voor de hele Cleantech regio. In dit omgevingsbeleid wordt vervolgens integraal

afgewogen hoe en waar opwek van duurzame energie een plaats krijgt binnen de

gemeentegrenzen. Een eventuele keuze voor geen windmolens of zonneparken in de gemeente

Epe wordt in dat kader integraal afgewogen.

 

3. Bent u ook van mening dat de uitkomst van deze enquête daardoor enigszins geflatteerd is, gezien

men geen keuze hierin heeft gehad?

 

De uitkomst van de enquête is een bouwsteen voor het nader gestalte geven aan de opgave voor

opwek voor duurzame energie en komt voort uit het proces van de RES waartoe de raad bij het

vaststellen van de startnotitie RES opdracht heeft gegeven. De uitkomst dient niet om te bepalen of

we wel of geen gehoor willen geven aan de opgave voor opwek van duurzame energie. Deze

afweging vindt op een ander moment plaats.

 

 

4. Kan deze uitkomst van de enquête dan nog wel meegenomen worden bij het maken van de

omgevingsvisie voor de gemeente Epe?

 

De enquête wordt gebruikt als bouwsteen voor de RES, evenals de RES weer een bouwsteen vormt

voor de omgevingsvisie. De RES is echter een sectorale bouwsteen die binnen het omgevingsbeleid

(Omgevingsvisie) integraal wordt afgewogen tegen andere sectoraal beleid en belangen.

Wij vertrouwen erop u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend.

 

wethouder

 

Scholten


Vragen aan het college van B&W van de fractie van de Dorpspartij ex. Artikel 34 RVO.

 

12-12-2019.

 

 

In het kader van het handhavingsbeleid van de gemeente Epe het volgende t.w.:

 

Als politieke partij de Dorpspartij, zijn wij net als onze collega partijen in de gemeenteraad van Epe de laatste tijd bestookt met klachten en opmerkingen over uw optreden in het kader van “handhaving”op met name bouwwerken bij vakantiehuisjes.

 

Veel eigenaren klagen dat er sprake is van een willekeur, mensen moeten kleine bouwwerken afbreken die er al 50 jaar staan. De eigenaren voelen zich “overvallen” door de ambtenaren met meetlinten, dit terwijl de eigenaren zich van geen kwaad bewust zijn.

 

 

Onze vragen zijn daarom dan ook,

 

1.      wat was, of is de aanleiding dat het college meent op deze manier handhavend op te moeten treden naar de eigenaren van de vakantiehuisjes ?

 

2.      Waarom wordt er op deze genoemde manier het handhavingsbeleid van de gemeente Epe uitgevoerd ?

 

3.      Is het college met ons eens, dat na deze handhavingsacties de gemeente Epe wederom vele rechtzaken mag verwachten ?

 

 

 

 

Dit zijn onze vragen van de fractie van de Dorpspartij.

 

In afwachting van uw antwoord.

 

 

Fractie Dorpspartij

 

 


 

Vragen van de fractie van de Dorpspartij aangaande ex artikel 34 RVO.

 

d.d. 08-12-2019

 

Reagerend op de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 het volgende t.w.:

 

Zaaknr. 111637 – bestuur en organisatie

Onderwerp: Buitengewone algemene ledenvergadering VNG

 

 

Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorstellen van het VNG bestuur bij de buitengewone algemene ledenvergadering met bij “agendapunt 6, het klimaatakkoord” het voorbehoud van aanname van een motie van de gemeente Zaanstad.

 

 

 

 

1.      Waarom wordt zo een belangrijke beslissing niet in overleg met de gemeenteraad van de gemeente Epe genomen ?

 

2.      Waarom heeft het college besloten hiermee in te stemmen ?

 

3.      Waartoe heeft het college eigenlijk besloten ?

 

4.      Wat houdt de motie van de gemeente Zaanstad precies in ?

 

 

Dit zijn onze vragen van de fractie van de Dorpspartij.

 

In afwachting van uw beantwoording.

 

 

Fractie Dorpspartij

Epe

 

 

 

 


Betoog programmabegroting 2020-2023


Voorzitter,

Reagerend op de programmabegroting 2020 -2023 het volgende,

Wij zien een begroting die voor 2020 een tekort van ruim €800.000 laat zien oplopend in 2022 naar een tekort van € 1.341.000. Wij begrijpen dat er financiële risico's zijn onder ander de VNOG, Lucrato en het PlusOv, voorzitter gelukkig zien wij wel dat er goede plannen in de maak zijn om de kosten in het gareel te houden. Voorzitter daar zij wij blij mee. Maar waar wij echter niet blij mee zijn is met de keuzes die deze coalitie heeft gemaakt. U geeft in deze coalitie termijn de woorden, Sociaal, duurzaam en verbinden mee, maar voorzitter ik kan nergens de sociale component vinden in deze begroting. Wat is er “sociaal” aan om deze begroting sluitend te krijgen en maar weer de OZB te verhogen, nee niet alleen voor dit jaar, maar gelijk voor de aankomende 3 jaren deze te verhogen met een 9% in totaal. Voorzitter en wat te denken van de enorme stijging van de afvalstoffen heffing met 15% en dan ook nog de rioolheffing met 2,5%. Voorzitter als Dorpspartij vragen wij ons af waarom er wederom voor deze verhogingen zijn gekozen? Waarom niet in eigen huis gekeken en daar de gelden gezocht om dit tekort op deze begroting te dekken. Voorzitter wij zitten hier allen voor onze inwoners, maar waarom laten we deze lasten dan zo enorm stijgen voor onze inwoners? We hebben jl nog kunnen lezen dat er ruim 650.000 huishoudens zijn die de energierekening niet meer kunnen betalen en dit dreigt binnen 10 jaar te verdubbelen. Voorzitter dit baart ons echt zorgen. Laten wij als gemeente er dan ook alles aan doen om de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.

Voorzitter, wij zien in deze begroting weinig terug in plannen om te komen tot de bouw van nieuwe woningen binnen onze gemeente. En dit terwijl er zelfs extra woningen gebouwd mogen worden. Wij zien dat er nog steeds grote wachtlijsten zijn, en het mede door de voorrang bij het aanwijzen van een sociale huurwoning voor statushouders, er een groot tekort is op deze markt. Als Dorpspartij roepen wij het college dan ook op om te beginnen met bouwen van woningen, om te beginnen op het Slath. Voorzitter wij zijn blij met de herinrichting van het centrum van Vaassen en zien dat het weer een aantrekkelijk centrum wordt om te shoppen en te verblijven. Maar voorzitter wat ons nog steeds een doorn in het oog is zijn de vele leegstaande winkelpanden, het wordt er allemaal niet gezelliger op. Voorzitter zou het college een rol kunnen spelen om deze leegstaande winkelpanden in de dorpscentra weer bezet te krijgen? We willen toch immers een regie gemeente zijn!

Voorzitter we zien dat de plannen om te komen tot een gedragen omgevingsvisie goed worden opgepakt en dat onze inwoners daar op een goede manier bij betrokken worden, wat ons als Dorpspartij wel zorgen baart is de ambitie van de Cleantechregio, deze onderschrijven wij niet in zijn geheel. We zien dat er gezocht wordt naar plekken om windmolens en zonnepanelenparken op landbouwgronden te gaan plaatsen binnen de gemeente Epe. Voorzitter wij kiezen graag voor ander oplossingen, want de toekomst zal laten zien dat deze schijnoplossingen niet het gewenste effect zullen opleveren.

Voorzitter, wij zijn blij dat de stichting De Kruimelschaar na jaren van zoeken naar een juiste plek om te komen tot een Hospice voor de gemeente Epe, er eindelijk aan de Quickbornlaan een gevonden heeft. Helaas moeten wij constateren dat men door achterstallige vergoedingen nog steeds geen sluitende exploitatie voor de nieuwbouw gevonden heeft. Voorzitter als Dorpspartij willen wij dan ook in gezamenlijkheid met de VVD een amendement indienen om te komen tot een hogere bijdrage voor de realisatie van de Hospice. Voorzitter ik rond af, met een citaat van Josh Billings,

 

“Denk aan de armen, het kost niets”

 

 

Voorzitter, mijn dank.


Amendement Hospice Epe


AMENDEMENT 2019-11-

 

Dit amendement  heeft betrekking op de programmabegroting 2020-2023

 

Onderwerp:  Extra financiële middelen Hospice

 

De raad van de gemeente Epe, in vergadering bijeen d.d. 11 november 2019

gehoord de beraadslagingen,

 

constaterende dat

 1. De Stichting Kruimelschaar al enkele jaren op zoek is naar een goede locatie voor het vestigen van een Hospice;
 2. Er inmiddels uit onderzoek en ervaring is gebleken dat er ruimte is voor een centraal gelegen Hospice voorzien van 3 bedden;
 3. Dat er op de gevonden locatie aan de Quickbornlaan te Epe tevens kan worden voorzien van een adequate medische zorg;
 4. Er een tekort is van €40.000 op de exploitatie doordat de subsidie verstrekking voor de opnames drie jaren achterloopt, welke na enkele jaren weer wordt ingelopen;
 5. Er nu een subsidievoorstel in deze programmabegroting aan het Hospice is opgenomen van €10.000;

 

Van mening dat

 1. Het Hospice met de vele vrijwilligers zich in de afgelopen jaren heeft bewezen in haar bestaansrecht op verschillende locaties binnen de gemeente Epe;
 2. Het Hospice nu uiteindelijk een goede permanente locatie heeft gevonden;
 3. Het voorgestelde bedrag van €10.000 niet voldoende is om de exploitatie voor de eerste jaren rond te krijgen;

 

Besluit

het voorstel m.b.t. het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 als volgt aan te passen:

 

De programmabegroting 2020-2023 vast te stellen, met dien verstande dat:

 

1.       Het voorgestelde subsidie bedrag van €10.000 eenmalig wordt verhoogd naar €40.000.

 

 

2.       Deze eenmalige verhoging met €30.000 wordt gedekt uit de beschikbare eenmalige middelen door een evenredige verlaging van het bedrag voor “versterking van de algemene reserve”met €30.000 naar €480.000.


Reactie op begroting 2020-2023


2 november, 2019.

Tering naar de nering zetten !

Reagerend op de programmabegroting 2020-2023

Wij hebben de begroting doorgenomen en wat ons direct opvalt is, dat de coalitiepartijen Groen Links, CDA, CU/SGP en Nieuwe Lijn deze programmabegroting durft voor te leggen!

 

De gemeente Epe komt ruim 1,5 miljoen euro tekort. Dit tekort gaat helaas niet gedekt worden met bezuinigingen in eigen huis, nee dit tekort laten we gewoon door onze inwoners betalen! Wat te denken van een OZB stijging van 3% per jaar de komende 3 jaar (9%), of een enorme stijging van de reinigingsheffing met ruim 15 % en dan stijgen deze in 2021 ook nog eens opnieuw met minimaal 6%, we nemen dan de rioolheffing ook maar gelijk even mee met een stijging van 2,5 % en oh ja, de begraafrechten stijgen ook met 9,7% extra! Als Dorpspartij vragen wij ons af waarom er totaal niets in eigen huis wordt bezuinigd, waarom worden deze lasten direct weer naar onze inwoners doorgeschoven? Onze inwoners zijn geen PINAUTOMAAT !. Waarom niet bezuinigen op bijvoorbeeld de verbouwing van het gemeentehuis of kijk eens welke projecten uitgesteld kunnen worden. Waarom niet gewoon de “tering naar de nering zetten” dat moeten we immers thuis ook. Wat ons tevens opvalt aan deze begroting is dat wij als gemeente nog steeds grote risico’s lopen bij de gemeenschappelijke regelingen, dat zijn o.a. PlusOv waar nog steeds gewoon te veel geld naar toe gaat en we weten niet waar het op houdt. Maar ook veiligheidsregio VNOG die zo maar besluit om 71 brandweerauto’s weg te doen om alle stijgende kosten maar te betalen. Of dat nu een goed idee is? De omvang en de stapeling van de financiële risico’s zijn toegenomen. Ook zien we dat er nog steeds geen plannen zijn om de toegezegde extra huizen te gaan bouwen, nog steeds moeten onze inwoners heel lang wachten voordat zij een sociale huurwoning krijgen aangeboden. Wij vinden als Dorpspartij dat het allemaal veel te lang duurt. De Cleantech regio heeft hun ambities nog steeds niet bijgesteld, we weten niet wat er allemaal op ons af gaat komen bij de invulling van de Regionale energie transitie (RES) en wat het ons moet gaan kosten. NEE, wij willen geen windmolens op de Veluwe en NEE wij willen geen zonnepanelenparken op landbouwgronden en NEE wij willen niet verplicht van het schone aardgas af. Dit zijn maatregelen die wij als Dorpspartij anders willen invullen. Wij vinden het wel goed om te zien dat de participatie goed wordt opgepakt en er voortvarend mee wordt gewerkt, wij zouden wel graag zien dat in deze “participatie” onze inwoners ook echt gaan MEEBESLISSEN maar dat is voor het college op dit moment nog steeds een stap te ver.


Vragen ex art. 34 RVO Lelystad Airport


 

Vragen van de fractie van de Dorpspartij ex artikel 34 RVO.

d.d. 25 september 2019.

 

 

 

 

Geacht college,

 

Als gemeente Epe hebben wij, enige tijd geleden alweer als gehele gemeenteraad een gezamenlijke zienswijze opgesteld en ingediend bij het ministerie. Daarin hebben wij als gemeente Epe de maatregelen genoemd die eerst genomen moeten worden voordat vliegveld Lelystad Airport geopend zal/kan worden.

 

Nu de minister van Nieuwenhuizen inmiddels de laagvliegroutes voor Airport Lelystad vanaf 7 november a.s. heeft open gesteld, en er inmiddels al 24 luchtverkeersleiders zijn aangesteld hebben wij de volgende vragen t.w.:

 

 

·                     Heeft de gemeente al een reactie op onze zienswijze gekregen ?

 

·                     Zo ja, mogen wij daar als gemeenteraad notie van nemen ?

 

*          Zo nee, wanneer kunnen wij dan een reactie van het ministerie verwachten ?

 

·                     Zij wij als gemeente Epe over Airport Lelystad nog in gesprek met de minister ?

 

 

 

In afwachting van uw antwoord.

 

Met vriendelijke groet

 

 

Fractie Dorpspartij


 
 

 

 

Amendement (art. 39 RVO)

 

Epe 23 mei 2019.

 

Onderwerp: Woonagenda gemeente Epe 2019-2023.

 

De raad van de gemeente Epe in vergadering bijeen, behandelend agendapunt 12, woonagenda gemeente Epe 2019-2023 Mijn thuis.

 

 

Overwegende dat:

 

 • het heel moeilijk is om als starter(s) een goedkope huurwoning te vinden en de nood hoog is

 

 • er bij een woning aanbieding welke geschikt is voor 1 en of 2 persoonshuishouden, er meer dan 85 gegadigden op reageren

 

 • wij als gemeente Epe graag onze jongeren een huurwoning aan willen bieden zodat zij niet naar omliggende gemeenten behoeven te verhuizen

 

 • er op dit moment geen tot weinig woningen voor deze grote groep jongeren beschikbaar is

 

 • wij als gemeente naast eengezins woningen en bouwen voor senioren, ook onze jongeren een huurwoning voor 1 en of 2 persoonwoning aan willen bieden

 

 

 

Besluit,

 

 • Het concept besluit van de raad aan te vullen met de volgende passage:

 

met dien verstande dat met betrekking tot het thema “het groeiend aantal huishoudens”in het woningbouwprogramma voor de lokale behoefte aan huurwoningen, niet alleen wordt gericht op het marktsegment met gezinnen met kinderen en senioren, maar met name ook op de jongeren”

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 


Antwoorden college op ex art 39 RVO mbt Zonnepanelenparken Oene/gemeente Epe

Epe, 8 mei 2019.


Stentor, Epe 29 April 2019

Bungalowpark De Beekhorst in Epe werd door de gemeente gedwongen de arbeidsmigranten die op het park woonden de deur te wijzen. © Maarten Sprangh

Dorpspartij Epe: treed op tegen arbeidsmigranten die op Bospark de Schaapskooi wonen

Arbeidsmigranten die op Bospark de Schaapskooi in Wissel verblijven, veroorzaken steeds meer overlast. Dorpspartij Epe (DE) wil dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt. ,,Toeristen worden bedreigd en uitgescholden. Dit kan zo niet langer’’, zegt fractievoorzitter Rien van der Vlies. 

In de gemeente Epe is het verboden om  arbeidsmigranten permanent te huisvesten in recreatiewoningen. Bungalowpark De Beekhorst kan daarover meepraten. Vorig jaar bereikte het conflict tussen de gemeente en eigenaar Bert van Zuuk het kookpunt. Uiterlijk 1 april moesten alle arbeidsmigranten het vakantiepark aan de Bijsterbosweg hebben verlaten. Van Zuuk deed wat van hem werd geëist. Hij sommeerde zijn gasten te vertrekken. Zijn bungalowpark ligt er nu leeg en verlaten bij. 

Daarom bevreemdt het Dorpspartij Epe dat er niet wordt ingrepen op Bospark de Schaapskooi, dat eigendom is van recreatiegigant Roompot. Van der Vlies: ,,In het geval van De Beekhorst ging de gemeente met de zweep erover. Het park moest stante pede worden ontruimd en de eigenaar kreeg een dwangsom aan z’n broek. Intussen mag de Schaapskooi gewoon z’n gang gaan. En het lijkt mij sterk dat het college niet op de hoogte is van het feit dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest op het vakantiepark, want wij hebben hier vorig jaar ook al eens vragen over gesteld.’’ 

Brief

Dorpspartij Epe baseert zich op een brief die zij heeft ontvangen van een bewoner van de Centrumweg in Wissel. ,,Deze persoon verhuurt zelf ook een aantal vakantiehuisjes’’, zegt Van der Vlies. ,,Haar gasten zijn recentelijk uitgescholden en bedreigd door arbeidsmigranten die op het nabijgelegen Bospark de Schaapskooi wonen. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar. Het is bovendien niet goed voor het toeristische imago van de gemeente Epe. Als dit vaker gebeurt, dan blijven vakantiegangers op een gegeven moment weg.’’ 

Van der Vlies benadrukt dat de arbeidsmigranten helemaal niet in een huisje op Bospark de Schaapskooi behoren te zitten. Permanente bewoning van recreatiewoningen is immers niet toegestaan in de gemeente Epe. ,,Dat roept de vraag op: waarom wordt er niet gehandhaafd op de Schaapskooi?’’ 

‘Geen commentaar’

De directie van Roompot, de eigenaar van Bospark de Schaapskooi, wil niet inhoudelijk reageren op vragen van deze krant. ,,Geen commentaar’’, zo luidt de korte respons. De parkmanager in Epe verwijst direct door naar het hoofdkantoor. 

Ook de gemeente wil op dit moment nog niet reageren. Een woordvoerder laten weten dat beantwoording van de raadsvragen van Dorpspartij Epe voorrang krijgt. 

Eind maart liet het Eper college in deze krant optekenen dat er streng wordt opgetreden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken. Er werd aangegeven dat permanente bewoning van recreatiewoningen illegaal is in de gemeente Epe en dat daar ten alle tijden actie tegen wordt ondernomen. 


 

Vragen van de fractie van de Dorpspartij aan het college van B&W Epe artikel 39 RVO.

 

 

Aangaande meldingen van toenemende overlast en bedreigingen van buitenlandse werknemers op en rond het vakantiepark Roompot te Epe.

 

d.d.          25-04-2019.

 

 

Na een schrijven van een van onze inwoners aangaande de toenemende overlast en bedreigingen door buitenlandse werknemers hebben wij de volgende vragen t.w:

 

 

 1. Is het college op de hoogte van deze toenemende overlast en bedreigingen aan het adres van vakantiegangers en toeristen door buitenlandse werknemers, welke permanent verblijven op het vakantiepark Roompot te Epe ?

 

 1. Zo ja, wat gaat het college hier aan doen ?

 

 1. Wij hebben hier vorig jaar ook al vragen over gesteld, wat heeft u in de tussentijd gedaan om deze overlast te stoppen ?

 

 1. Deze buitenlandse werknemers verblijven permanent op vakantiepark de Roompot, wanneer gaat u dit permanent bewonen van de vakantiehuisjes handhaven, en de overlast en bedreigingen aan pakken zodat deze stopt ?

 

 

 

Dit zijn onze vragen waar wij als fractie van de Dorpspartij graag een antwoord op willen hebben.

 

Fractie Dorpspartij

Epe

 

 

 Vragen van de fractie Dorpspartij ex artikel 39 RVO.

 

Epe, 11 april 2019.

 

Als Dorpspartij moeten wij lezen in de media dat er plannen zijn om in Oene op landbouwgrond  een zonnepanelenpark van 12 hectare aan te willen leggen. Wij lezen eveneens dat er door de firma Leisurelands uit Arnhem ook plannen zijn om in Emst op het Kievitsveld een dergelijk zonnepanelenpark op landbouwgrond aan te willen leggen.

 

Daarom hebben wij de volgende vragen t.w.:

 

 1. Waarom worden wij als raadsleden van de gemeente Epe via de media geïnformeerd over zulke grote ingrijpende onderwerpen, waarom niet via bv een raads-informatiebijeenkomst ?

 

 1. Hoe verhouden deze plannen zich met het “Bestemmingsplan buitengebied gemeente Epe” ?

 

 1. In het Bestemmingsplan buitengebied Epe wordt er gesproken over weidevogelgebieden in Oene en Emst (natte graslanden, foerageergebied) is er onderzoek gedaan wat de gevolgen zijn door het plaatsen van deze voorgestelde zonnepanelenparken op deze gebieden, en wat de gevolgen voor de daar aanwezige weidevogels zijn ?

            Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Is er onderzocht wat de gevolgen voor de gehele flora en fauna zijn, na het plaatsen van deze zonnepanelen op deze landbouwgronden in Oene en Emst ?

            Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Zijn deze voorgestelde plannen van het plaatsen van deze zonnepanelenparken in Oene en Emst niet in strijd met het uitvoeringsprogramma van het landschapsontwikkelingsplan

      Epe ?. Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Zijn de voorgestelde plannen voor het plaatsen van deze zonnepanelenparken niet in strijd met Natura 2000 Veluwe ? Zo nee, waarom niet ?

 

 1. Wordt het plaatsen van zo een grootschalig zonnepanelenpark gezien als een bouwwerk waarvoor ook een omgevingsvergunning en een bouwvergunning voor nodig is ?

            Zo nee, waarom niet ? Zo ja, welke procedure wordt hierin dan gevolgd ?

 

 1. Zijn er nog meer locaties in de gemeente Epe in beeld, waar men op landbouwgrond zulke enorme zonnepanelenparken aan wil gaan leggen ?

Zo ja, welke locaties zijn dat ?

 

 

 

Dit zijn onze vragen waarop wij graag uw antwoord willen ontvangen.

 

Fractie Dorpspartij Epe.

 

 


Vandaag hebben wij de zienswijze omtrent het luchthavenbesluit Lelystad Airport ingezonden.Als enige partij kiezen wij ervoor om Lelystad Airport geheel niet te willen openen om de navolgende 10 redenen.

 

Epe, 14 februari 2019

 

Onderwerp: Zienswijze gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport.

 

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

 

Hierbij ontvangt u van ons als politieke partij Dorpspartij te Epe onze reactie op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit vinden wij onacceptabel.

Onze bezwaren tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage zijn de volgende t.w:

 

 

1. Als Dorpspartij Epe willen wij pleiten voor het gesloten houden c.q. niet openen van vliegveld Lelystad Airport voor alle vakantie en of vrachtvluchten, wij noemen u enkele van onze overwegingen,

 

2. Het laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt er over zo een lange afstand laag gevlogen. Dit is niet voor niets, het is gewoon onverantwoord.

 

3. Laagvliegen gaat ten koste van onze mooie en waardevolle natuur, de stilte gebieden en natuurlijk onze Natura 2000 gebieden (gehele Veluwe is N2000 gebied).

 

4. Laagvliegen tast in ernstige mate ons woon en leefklimaat hier op de Veluwe aan.

 

5. Laagvliegen zorgt voor een grote toename van het geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen.

 

6. Laagvliegen tast onze toeristische sector aan, de toeristische economie van vele gebieden in het Oosten waar onder de Veluwe is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van deze voor ons zo belangrijke kernwaarden. In het MER rapport is deze economische gevolgschade helaas niet in beeld gebracht.

 

7. Het nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 zijn onvoldoende aangetoond.

 

8. De milieubelasting, veiligheid en gezondheidsrisico's die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht.

 

9. Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief bij aan de klimaatverandering, dit terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.

 

10. Wij zijn het er niet mee eens dat er wordt geëxperimenteerd met laagvliegroutes. Het verschuiven van de vliegroutes is nooit een verbetering omdat de overlast van (piek) geluid verplaatst wordt naar andere woonkernen zoals hier bij ons op de Noord Veluwe naar Elburg, Oldebroek, t'Harde, Epe, Heerde of Oene. Het experimenteren en verplaatsen van de vliegroutes na de formele inspraakprocedures kan echt niet.

 

 

Fractie Dorpspartij

Epe


Schriftelijke vragen art 39 omtrent sluiting Zuukerschool gesteld door de Dorpspartij

Dinsdag 12 februari 2019,


Gemeente Epe en stichting Proo willen de Zuukerschool sluiten per 1 augustus 2019, de Dorpspartij heeft vragen over dit besluit.

Woensdag 22 januari 2019,

 

Vragen van de fractie Dorpspartij ex artikel 39 RVO.

 

Als Dorpspartij zijn wij geschrokken van de mededeling door stichting PROO dat zij het besluit hebben genomen om de Zuukerschool in het buurtschap Zuuk per 1 augustus 2019 te sluiten. Er wordt aangegeven dat men niet verwacht dat het aantal leerlingen de komende 2 jaren weer zal stijgen boven de 50 leerlingen. Ook maakt de stichting PROO zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Tevens zou de financiële positie van de Zuukerschool te wensen over laten, het aantal leerlingen levert te weinig op voor de te betalen personele kosten, materiële kosten en de kosten van het onderhoud van de Zuukerschool.

 

De gemeente Epe heeft bij haar beleid voor “samen werken aan leefbaarheid”gekozen voor de combinatie van Oene met Zuuk. De Zuukerschool is niet alleen een school maar heeft tevens een grote rol voor de leefbaarheid in het buurtschap Zuuk, dat dreigt nu ook te verdwijnen met het sluiten van de Zuukerschool.

 

In het beleid van de stichting PROO wordt aangegeven dat er uitzonderingen zijn om een school NIET te sluiten. Een van de uitzonderingen is, dat de gemeente mee gaat betalen aan de kosten om de school open te houden en hiermee de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

 

 

Wij hebben de volgende vragen t.w.:

 

 

1.      Hoeveel geld is er nodig om inderdaad de Zuukerschool open te houden en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen ?

 

2.      In het kader van samen werken aan leefbaarheid, wat gaat er geburen met het gebouw van de Zuukerschool na een eventuele sluiting ?

 

3.      Is het mogelijk om de Zuukerschool langer open te houden met een minder aantal leerlingen dan het beleid van de stichting PROO voorstaat ?

 

4.      Wanneer de deelraad niet zal instemmen met het sluiten van de Zuukerschool, en het besluit voor wil leggen aan de geschillencommissie en deze beslist alsnog om inderdaad de school niet te sluiten, wat zijn dan de gevolgen van deze uitspraak ?

 

 

Dit zijn de vragen van de Dorpspartij waar wij graag op korte termijn een antwoord op willen.

 

 

Met vriendelijke groet.

 

 


Klanten zijn verbijsterd: einde nabij voor kiosk in Epe

zondag 18 november 2018, 18:20

Foto: Omroep GelderlandFoto: Omroep Gelderland

EPE - Klanten van de kiosk aan de hertenkamp in Epe kunnen er met hun hoofd niet bij. Na bijna 60 jaar dreigt de kiosk te verdwijnen. De gemeente wil besparen op het onderhoud van het terrein. Uitbater John van Barneveld mag alleen blijven als hij jaarlijks met 10.000 euro over de brug komt. Van Barneveld is ten einde raad.

Naar eigen zeggen hebben rechtszaken hem al een ton gekost, maar geholpen heeft het niet. Misschien laat de gemeente maandag al zijn boeltje slopen. 'Maandag of mogelijk vlak daarna. Met een bulldozer of ander groot materieel gaat alles tegen de vlakte.'

'Het is een soort kindje', zegt Van Barneveld. 'Een geborgen gevoel heb je hier. Je voelt je prettig tussen de natuur en de dieren.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2375927/Klanten-zijn-verbijsterd-einde-nabij-voor-kiosk-in-Epe

'Belachelijk, ontzettend jammer'

Klanten die zondag wat bij hem komen kopen, zijn verbijsterd. 'Als klein kind kwam ik hier met mijn ouders al om ijs te halen', zegt een man. 'Dat dit nu weg moet en dat er niks voor terugkomt... Belachelijk!'

'De mensen kwamen hier al als kind, weet ook een andere man. 'En later komen ze hier weer met de kleinkinderen. Het is gewoon ontzettend jammer.' 

Door met de strijd

Van Barneveld geeft de moed nog niet op. Maandagochtend doet hij nog een laatste poging om met het gemeentebestuur in gesprek te komen.

'Ik ga wel door met de strijd', zegt hij. 'Ik kan me niet voorstellen dat de hele politiek hier in Epe achter dit besluit staat. Ik heb een vermoeden dat er een machtsspelletje gespeeld wordt en dat klopt niet. Daar moet tegen geageerd worden.' 

 

 


Gemeente wil kiosk van John platgooien om te bezuinigen: ‘Dit is ondernemertje pesten’

https://wnl.tv/2018/11/15/gemeente-epe-frietkraam-john/

Ondernemer John van Barneveld ligt er ’s nachts wakker van: zijn karakteristieke kiosk bij het hertenpark in Epe lijkt ten dode opgeschreven. De gemeente wil dat de frietkraam verdwijnt, maar John probeert dat samen met zijn trouwe klanten koste wat het kost te voorkomen.

Voor John voelt dit als “ondernemertje pesten,” zo vertelt hij aan WNL. “Een bezuiniging op mijn schouders leggen, waardoor ik weg moet. Dat is onbegrijpelijk.”

Om kosten te besparen wil de gemeente het beheer en onderhoud van het gebied uitbesteden aan een andere partij. Als John wil blijven op zijn huidige stek, moet hij jaarlijks 10.000 euro betalen. Een absurd hoog bedrag voor een kleine ondernemer zoals hij.

‘Van de gekke’

Rien van der Vlies van de Dorpspartij Epe vindt het “van de gekke” dat de ondernemer op deze manier “de nek om wordt gedraaid.” Hij verbaast zich over de bezuinigingsplannen. “Een kleine ondernemer die hier wat bijverdiend moet weg, en dan zijn er grootste plannen voor een ander verdienmodel. Dat kan gewoon niet in dit gebied.”

De gemeente dreigt de kiosk nu met een bulldozer weg te halen. John heeft er slapeloze nachten van: “Je wordt gewoon verdrietig. Af en toe barst ik in tranen uit.”

 

Door: Tom Janssen 


Motie 1e termijn m.b.t de begroting 5 november 2018 ingediend samen met de VVD.

 

Motie (art. 34 Reglement van orde)

 

Onderwerp: inwonersparticipatie

 

De raad van de gemeente Epe in vergadering bijeen op 8 november 2018.

 

Overwegende dat:

 

 • onze inwoners betrokken willen worden/zijn bij besluiten die betrekking hebben op hun directe woon en of leefomgeving.
 • De praktijk laat zien dat bij bijvoorbeeld de voorgestelde bomenkap Heerderweg en de pilot afvalinzameling Oene/Vaassen onze inwoners totaal niet werden betrokken bij deze besluitvorming.
 • Dat door onze inwoners op afstand te zetten, zij zich niet meer gehoord voelen.
 • Dit college graag ziet dat we een participatie gemeente zijn waar iedereen mee doet.

Spreekt uit:

 

 • om te komen tot meer inwonersparticipatie waar echt iedereen mee doet, dit te bereiken om alle inwoners vroegtijdig te betrekken bij besluitvorming over plannen die betrekking hebben op de directe woon en of leefomgeving van onze inwoners.

Roept het college op:

 

 • om deze handelswijze als standaard werkwijze op te nemen bij alle te nemen besluiten die een impact hebben op de directe woon en of leefomgeving van onze inwoners.

En gaan over tot de orde van de dag.

 

Fractie Dorpspartij.


Reactie van het college op de motie.

Het college van Epe, kan zich totaal niet vinden in de ingebrachte motie van de Dorpspartij en VVD en ontraadde de motie zelfs, zie video opname d.d 5 november op de website van de gemeente Epe.
We gaan beginnen!


De beëdiging

29 maart 2018 - Geweldig!! Na hard werken voor de oprichting van de Dorpspartij, campagne voeren, dan gisteravond de beëdiging.  


Yes de Dorpspartij heeft als nieuwkomer in de gemeente Epe een zetel!

22 maart 2018 - Wij willen iedereen die ons heeft gesteund hartelijk danken! Wij gaan ons best doen de komende 4 jaar, we hebben er zin in. Blijf ons volgen hier op de site.


21 maart is het zover, gemeente Epe gaat stemmen! Nieuwe gemeenteraadsleden voor 4 jaar.


Campagne gesprekken met Epenaren op de markt, nog een week te gaan!

15 maart 2018 - Het zonnetje werkte mee, gemoedelijke sfeer dan komen de goede gesprekken vanzelf.


Joyce Spijker onze jongste kandidaat raadslid geeft haar mening bij omroep Gelderland

6 maart 2018 - "Mijn speerpunt is jongeren meer betrekken bij de gemeentelijke politiek. Dit wil ik bereiken door via de dorpspartij jongeren daadwerkelijk een stem te geven bij politieke besluiten die hen aangaan." Dus Jongeren STEM op Joyce!Oprichting Dorpspartij

11 september 2017 - Op 11 september 2017 hebben wij ons officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe politieke partij Dorpspartij van Epe is daarmee een feit!Volg ons op Twitter

Delen kan!